Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 20

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 20