Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 13

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 13