Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 12

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 12