Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 14

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 14