Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 17

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 17