Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 15

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 15