Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 18

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 18