Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 04

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 04