Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 10

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 10