Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 16

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 16