Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 03

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 03