Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 04

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 04