Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 08

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 08