Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 10

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 10