Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 15

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 15