Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 12

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 12