Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 11

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 11