Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 09

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 09