Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 13

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 13