Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 07

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 07