Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 06

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 06