Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 05

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 05