Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 02

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 02