Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 14

Μικρό γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 14