Πέτρινο γεφύρι Βωβούσας - 17

Πέτρινο γεφύρι Βωβούσας - 17