Πέτρινο γεφύρι Βωβούσας - 16

Πέτρινο γεφύρι Βωβούσας - 16