Πέτρινο γεφύρι Βωβούσας - 07

Πέτρινο γεφύρι Βωβούσας - 07