Πέτρινο γεφύρι στου Παπά-Ηλία

 

 

 
Το γεφύρι βρίσκεται στην Δόλιανη και γεφυρώνει το κεντρικό ρέμα του χωριού.
Εξυπηρετούσε τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων. Στην κατάντη πλευρά του υπάρχει μεγάλη στεγασμένη βρύση. Είναι μονότοξο, με πέτρινα προστατευτικά στηθαία.
Το όνομα του προέρχεται από την γειτνίαση του με το σπίτι του Παπα-Ηλία. Στο βιβλίο του Ι.Βλαχοστέργιου "Τα πετρογιόφυρα της Ηπείρου" αναφέρεται και ως γεφύρι «Γκολογιάννη» ή «Αδαμίδη». Τα ίδια ονόματα αναφέρει και ο Ι. Λαμπρίδης στο έργο του 1880 «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» [1]:
«’Εκ δέ των γεφυρών,  δι’ ων συγκοινωνούσιν αι διάφοραι της τερπνής ταύτης και χαριέσσης κώμης συνοικίαι, την μεν έκτισεν ο Αδάμ Δημητρ. Γκίθα, την δε ο Φίλιππος Ιω. Εξάρχου, την δε ο Ιω. Φιλίππου Μπόρογλου, και έτεραν ο Χατσή Γεώργιος Γκολογιάννης. Σημειωτέον, ότι την τελευταίαν τούτην επισκεύασε (1863), λιθοστρώσας και την παρά ταύτην οδόν, ο εγγονός του ιδρυτού Ν.Χατσόπουλος δι’ 27 εικοσαφράγγων. Και εκ των κρηνών μίαν δια γρ. 830 ωκοδόμησεν (1866) η Χαρένια Δημητρ. Αδαμίδου»
Δεδομένου ότι το γεφύρι βρίσκεται πάνω από την κρήνη Αδαμίδου, μπορούμε να το ταυτίσουμε με το γεφύρι του Γκολογιάννη.  
Το συναντάμε σε 100 μέτρα από τον χώρο στάθμευσης στην πλατεία  του χωριού.
 
[1] «Περί των εν Ηπείρω Αγαθοεργημάτων» Ι. Λαμπρίδης, , τεύχ. Β΄, 1880  (σελίδα 96)
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.822210 Ε 20.95236 / 39°49'20.0"N 20°57'08.5"E

Εκτύπωση
 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml