Ηπειρωτική Βιβλιογραφία 1571-1980. Τόμος Α΄. Αυτοτελή δημοσιεύματα

Δρούλια, Λ., Κόντη, Β. (1984). Ηπειρωτική Βιβλιογραφία 1571-1980, τόμος Α΄. Αυτοτελή δημοσιεύματα. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (30).

Αποδελτίωση κατά ημερομηνία.

Σημείωση: έχει διατηρηθεί ο ακριβής τρόπος βιβλιογραφικής σύνταξης και συστήματος συμβόλων του πρωτότυπου.

 

1695

11. Hopkins, <Charles>, Pyrrhus King of Epirus; a tragedy. London.

Printed for S. Briscoe, P. Buck and D. Dring, 1695

21,5x16 48s. - ΓΕΝ

 

1749

16-17(10). [Jouran, J. P.], Histoire de Pyrrhus, roi d’ Epire.

Amsterdam, chez P. Mortier, MDCCXLIX.

16x9,5 2τ. – ΓΕΝ. ΙΕΕΕ.

 

1807

49.[ Ιδρωμένος, Ανδρεάς], Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Ανδρέου του ερημίτου, του εκ χωρίου Μονοδένδρου, νυν πρώτον εκδοθείσα τύποις, συνδρομή και δαπάνη του αιδεσιμωτάτου κυ’ Ιωάννου ιερέως οικονόμου, Νικολάου Γεροδήμου χαλκιοπολίτου. Ενετίησιν, αωζ’. 1807. [Office du saint ermite Andre, du village de Monodendri].

8o 24σ. Υπογραφή Α.Ι.Υ. = Ανδρέας Ιδωμένος Υπάργιος. (Petit, 8, ΓΜ*440).

1819

75(46). Σταγειρίτης, Αθανάσιος,Ηπειρωτικά, ήτοι Ιστορία και γεωγραφία της Ηπείρου παλαιά τε και νέα, και βίος του Πύρρου. Συλλεχθέντα εκ πολλών συγγραφέων και παραφρασθέντα εις την απλουστέραν Ελληνικήν γλώσσαν. ΕνΒιέννητηςΑουστρίας, τυπ. Ι.Β. Τσβεκίου, 1819. [“Epirotika” ou Histoire et Geographie de l’ Epire, ancienne et nouvelle, et Vie de Pyrrhos].

17x10,5 ιδ’ + 494σ. (ΓΜ*1161). – ΓΕΝ. ΕΗΜ. ΙΕΕΕ. ΜΑΜΜ.

 

1820

89(50). Πολυαίνης, Νικόλαος, Διατριβή εις την παλαιάν ιστορίαν της Ηπείρου. ΕνΙασσίω, 1820. [These sur l’ Histoire ancienne de l’ Epire].

8o 101σ. (ΓΜ*1226). – ΓΕΝ

 

90-91(55). Ράγκος, Χρηστάκης, εξ Αγράφων, μτφρ., Πύρρος ο Βασιλεύς των Ηπειρωτών και ισχυρώτατος καταμαχητής των Ρωμαίων. Μεταγλωττισθείς εκ του Γερμανικού εις την ομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν. Βιέννη, τυπ. Δ. Δαβιδοβίκη, 1820. [Pyrrhos, Roi des Epirotes et très puissant combatant des Romains. Traduit de l allemande en langue greque courante].

12o 2τ. (ΓΜ*1270).– ΕΒΕ.

161,162

 

1828

168(87). [Κάρικος, Γερμανός], Myriologies, ou Chants funèbres et élégiaques d’ un épirote, publiées pas E. M. Dourneau. Paris, Urbain Canel, 1828.

18o VI+286σ. – ΓΕΝ.

171

 

1830

180-181(92).Hughes, T. S., Travels in Greece and Albania. In two volumes.Second edition with considerable additions. London, H. Colburn and R. Bentley, 1830.

22x14 2τ. πιν. χαρτ. Βλ. αρ. 93-94. – ΓΕΝ. ΚΝΕ.

 

1834

190(97).Schiro, Giovanni, Rapporti tra l’ Epiro e il regno delle due Sicilie. Memorie. Palermo, tip.del Giornale Letterario, 1834.

19x13 157σ. – ΓΕΝ.

 

1841

204(104). Διαθήκη του Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη. Εν Ναυπλίω, τυπ. Κ. ΤόμπρακαιΚ. Ιωαννίδου, 1841. [Testament de Georges Radionof Rizaris].

20,5x12,5λβ’ +64σ. ΈκδοσηΝ. Ι. [Ιωαννίδης] Βλ.καιαρ. 208-209, 214. (ΓΜ* 3447), - ΙΕΕΕ.

 

207(105).Merleker, K. F., Historisch-geographische Dasrellung den Landes und der Bewohner von Epeiros, Königsberg, 1841.

(Bür.).

 

1842

* 208(106). Διαθήκη του Γεωργίου Ραδιανόφ Ριζάρη. ΕνΑθήναις, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος, 1842. [TestamentdeGeorgesRadionofRizaris].

19x12,5 ιβ’ +94σ. Τον πρόλογο υπογράφει ο Ν. Ιωαννίδης. Βλ και αρ 204, 209, 214. (ΓΜ*3591). - ΚΝΕ.

 

* 209(107). Διαθήκη του εκ Ζαγορίου Γεωργίου Ραδιανόφ Ριζάρη, η προστέθησαν δύω κωδίκελλοι, το έγγραφον, δι ου ενεκρίθη η εκκλησιαστική σχολή και άλλα τινά έγγραφα. ΕνΑθήναις, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος, 1842. [TestamentdeGeorgesRadionofRizaris, de Zagori].

8oιβ’ +94σ. Τον πρόλογο υπογράφει ο Ν. [I] Ιωαννίδης. Βλ. αρ. 204, 208, 214, 243. (ΓΜ*3592). - IEEΕ.

 

*214(849). Testament de George Radionof Rhizary suivi de quatre codicilles et de quelques actes supplémentaires at autres pièces et précédé d’ une notice bibliographique. Traduit en français et publié d’ après les ordres testamentaires de défunt (art. 69) pour être distribué aux villages de Zagori, à Jannina, à Constantinople ainsi qu’ aux écoles de la Grèce et de la Russie, particulièrement à ceux de Moskou, de Nisnie et d’ Odesse. Athènes, impr. G. Chartophylax, 1842.

21x13,5 XVIII+78σ. Βλ. αρ. 209. – ΓΕΝ

 

1846

*223(113). Παμπούκης, Χ., Λόγος επιτάφιος εις το μνημόσυνον του αοιδίμου Νεοφύτου Δούκα, εκφωνηθείς εν Ναυπλίω την 9 Μαρτίου 1846. Εν Ναυπλίω, τυπ. Κ. Τόμπρα και Κ. Ιωαννίδου, 1846. [Epitapheprononcée lors de l’ obit de Néophyte Doukas, à Nauplie, le 9 mars 1846].

19,5x12 β’+32σ. (ΓΜ*4380). – Γεν. ΕΒΕ.

 

1853

*242(122). Διαθήκη του αοιδίμου Παύλου Δημητρίου Πασχάλη, Γραικού της Νίζνης, εκ της κωμοπόλεως Καπεσσόβου κειμένης εις την Επαρχίαν των Ιωαννίνων και εις το τμήμα του Ζαγορίου. ΕνΑθήναις, τυπ. Α. Κορομηλά, 1853. [Testament de feu Pavlos Démètre Paschalis, de Kapessovo en Epire].

20,5x14 56σ. (ΓΜ*5928). – ΓΕΝ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

*243(124). Διαθήκη του εκ Ζαγορίου της Ηπείρου αειμνήστου Γεωργίου Ραδιόφ Ριζάρη, Ιππότου του Τάγματος του Σωτήρος, εκδοθείσα επιμελεία Ν. Ιωαννίδου… Συνδημοσιεύονται 4 κωδήκελλοι, έγγραφα περί της εγκρίσεως της Σχολής, εν σιγγιλιώδες έγγραφον, πράξις των εκτελεστών περί του αρθ. 2 της Διαθ. και δωρητήρια τινά έγγραφα. Προηγούνται δε σύντομοι τινές βιογρ. σημειώσεις και παρατηρήσεις επί τινων αρθ. της Διαθ. ΕνΑθήναις, τυπ. Γ. Βακαλόπουλου, 1853. [Testament du Georges Rizaris, de Zagori en Epire].

20,5x12,5 μ’+117σ. Βλ. αρ. 209. (ΓΜ*5929). – ΓΕΝ. ΙΕΕΕ. ΜΑΜΜ.

 

1856

*267(135). [Αραβαντινός, Π.], Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854. Περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα αναπτύσσοντα την πολιτειογραφικήν, ιστορικήν και γεωγραφικήν κατάστασιν των εν τω κειμένω ενδιαλαμβανομένων επαρχιών, πόλεων, κωμών, και θέσεων, προς δε τούτοις και ακριβή στατιστικήν έκθεσιν πάσης της Ηπείρου. Διηρημένη εις τόμους δύο. Συντεταγμένη υπό Π. Α. Π. Τόμος Α’. ΕνΑθήναις, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1856. [Chronique de l’ Epire et des régions helléniques et illyriques avoisinantes].

21x13,5ιστ’+424σ. ‘Ο τ.2: 1857, βλ. αρ. 276. Ββκρ.: Μ.Β., Πανδώρα 8(1857-58), 214-215. (ΓΜ*7112). Φωτοτυπική ανατύπωση, βλ. αρ. 1371-1372. – ΓΕΝ. ΕΒΕ. ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

1857

*276(139). [Αραβαντινός, Π.Ι], Χρονογραφία της Ηπείρου… Τόμος Β’. Εν Αθήναις, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1857. [Chroniquedel’ Epire…].

21x13,5 416σ. Βλ. αρ. 267, 1371-1372.Ββκρ.: Μ.Β., Πανδώρα 8(1857-58), 214-215. – ΓΕΝ. ΕΗΜ.

 

1858

*284(142). Αθανασιάδης, Σπυρ., Βίος Νεοφύτου Δούκα. Εν Αθήναις, τυπ. Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1858. [ViedeNéophyteDoukas].

184 20x13,5 24σ. (ΓΜ*7473). – ΓΕΝ. ΚΝΕ.

 

*287(146). Πάλλης, Αλέξιος, Μελέται επί της αρχαίας χωρογραφίας και ιστορίας της Ηπείρου. ΕνΑθήναις, τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1858. [Etudes sur la chronographie et l’ histoire anciennes de l’ Epire].

21x13,5 59σ. (ΓΜ*7452). – ΓΕΝ.

 

1859

*289. Βηλαράς, Ιωάννης, Ποιήματα και πεζά τινα, εκδοθέντα μεν το πρώτον εν Κερκύρα. Εκδίδονται νυν τι δεύτερον. Δια δαπάνης Σεργίου Χ. Ραφτάνη Ηπειρώτου. Εν Ζακύνθω, τυπ. Ο Παρνασσός Σ.Χ. Ραφτάνη, 1859. [Poèmesetprose].

14x10 96σ. Πρόκειται για 3η έκδοση. Βλ. αρ. 250. (ΓΜ*8005). – ΕΒΕ.

 

1866

*330(174). Χασιώτης, Γ. Χρ., Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων εκδίδοντος Κ. Τεφαρίκη. ΕνΑθήναις, τυπ. Ραδαμάνθυος, 1866. [Recueil de chansons populaires d’ Epire].

17x11,5κη’+29-247σ. Βλ. αρ. 1405. Ββκρ.:Χρυσαλλίς4(1866), 256-257. – ΓΕΝ. ΗΕΑ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

1867

*334(175). Διαθήκη Ιωάννου Κωνσταντίνου Δούμα εκ Τσεπελέβου της Ηπείρου, αποβιώσαντος εν Οδησσώ τη ια’ Δεκεμβρίου 1866… Αθήναι, τυπ. ΟΚοραής, 1867. [Testament de Jean Const. Doumas, de Tsepelovo en Epire].

20x13 24σ. – ΓΕΝ.

 

1870

*353(189). Λαμπρίδης, Ιωάννης, Ζαγοριακά, οις προσετέθησαν και τινα περί Ηπείρου. Εν Αθήναις, τυπ. Αυγής, 1870. [“Zagoriaka”].

20,5x13,5 γ’+342σ. Βλ. αρ. 520, 521, 1070, 1307, 1357, 1469-1470. – ΓΕΝ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

1871

*358. Βηλαράς, Ιωάννης, Άπαντα, ήτοι Ποιήματα και πεζά τινα υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη Ηπειρώτου, το δεύτερον εκδιδόμενα μετά προσθήκης ανεκδότων. Εν Ζακύνθω, τυπ. Ο Παρνασσός Σ. Χ. Ραφτάνη, 1871. [Oeuvrescompletes].

19x12,5 256σ. Β. αρ. 250 – ΓΕΝ.

 

1872

*361. Ζωχιός, Γ., Λόγος εκφωνηθείς εν τέλει του μνημοσύνου του αοιδήμου Γεωργίου Κ. Τισαμενού. ΕνΑθήναις, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1872. [Discours prononcé lors de l’ obit de Georges K. Tissamenos].

20x13,5 14σ. - ΓΕΝ.

 

*362. Λαμπρίδης, Ιωάννης, Λόγος εκφωνηθείς εν τη ιερά της Ευαγγελιστρίας μονή κατά την ανακομιδήν των λιεψάνων του αοιδίμου Χατζή Καλλινίκου και της περιουσίας αυτού δαπάνη εκδοθείς. Εν Κερκύρα, τυπ. «Η Ιονία», 1872. [OraisonfunèbredeHatziKallinikos].

20,5x13 16σ. – ΜΑΜΜ.

 

1874

*379(202). Gorceix, H., Aperçu Géographique de la Région de Khassia, Thessalie et Epire. Paris, 1874.

(Bür.)

 

1875

*386(208). Ζώτος, Β. Δ., ο Μολοσσός, Ηπειρωτικαί Μελέται. Τόμος Α’, Βιβλίον Α’ «Πολιτικόν». Τεύχος α’ προς χρήσιν των Γυμνασίων. Εν Αθήναις, τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1875. (Πρόδρομος της Βιβλιοθήκης του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Συλλόγου). [Etudessurl’ Epire].

23,5x16 8χ.α.+ιστ’+144σ. – ΓΕΝ. ΙΕΕΕ. ΚΝΕ.

 

387(209). Ζώτος, Β. Δ., Ο Μολοσσός, Ιστορία της Ηπείρου και Αλβανίας.[Histoire de l’ Epire et de l’ Albanie].

Βλ. αρ. 611. (Bür.).

 

1878

*405(225). Ζώτος, Β.Δ., ο Μολοσσός, Ηπειρωτικαί Μελέται. Τόμος Δ’. Τεύχος Α’. Δρομολόγιον της Ελληνικής Χερσονήσου. Αρχαιολογικόν, ιστορικόν, γεωγραφικόν, στατιστικόν και εμπορικόν. Εν Αθήναις, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1878. [Etudessurl’ Epire].

20x12,5 λβ’+168σ. Περιεχόμενα: Α’. Ελευθέρα Ελλάς, Β’. ‘Ηπειρος, Γ’ Αλβανία. Βλ. αρ. 460, 500. – ΙΕΕΕ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

1880

*428(242). Αραβαντινός. Π., Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου...εκδιδομένη υπό των υιών αυτού. ΕνΑθήναις, τυπ. Π. Περρή, 1880. [Recueil de chants populaires de l' Epire].

23,5x16 λβ'+391 σ. Βλ. αρ. 930. - ΙΜΑΛ. ΚΝΕ.

 

 

1882

*460(273). Ζώτος Β.Δ., Ο Μολοσσός, Ηπειρωτικαί Μελέται. Τόμος Δ', Τεύχος Β'. Δρομολόγιον της Ελληνικής Χερσονήσου... Εν Αθήναις, 1882. [Etudessurl' Epire].

κζ' +28-162σ. Βλ. αρ. 405. - ΙΕΕΕ. ΜΑΜΜ.

 

463(275). Κόνδης, Π., Κανονισμός και πρόγραμμα του κεντρικού ελληνικού εκπαιδευτηρίου "Ζαγοριάς" εν Νιβάνη της Ηπείρου. Αθήναι, 1882. [Status et programmes du collège "Zagorias" de Nivabi en Epire].

31σ. (Κ).

 

*466(279). Παχύς, Γεώργιος, Το εν Ηπείρω αγροτικόν ζήτημα. Εν Αθήναις, τυπ. αδελφών Περρή, 1882. [LaquestionagricoleenEpire].

23x15 85σ. Φωτοανατύπωση: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Ντοκουμέντα, Αθήνα 1981 (Σειρά επανεκδόσεων, 3). - ΓΕΝ. ΙΕΕΕ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

 

1884

*472(288). Υπουργείον Εσωτερικών. Τμήμα Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 1881. ΕνΑθήναις, τυπ. αδελφώνΠερρή, 1884. [Tableaux statistiques des provinces d' Epire et de ThessalieQ Recensement de 1881].

24x18 θ' +74σ. Φωτοανατύπωση, βλ. αρ. 1804. - ΜΑΜΜ.

 

 

1885

480(293). Βουσολίνος, Αν., Οδηγός της ταχυδρομικής γραμμής της Ηπειρο-Θεσσαλίας. Κατ' αλφαβητικήν τάξιν τα χωρία, δήμοι, πρωτεύουσαι, επαρχίαι, νομοί, μετά των αποστάσεων, του πληθυσμού και των υπαρχουσών μονών. ΕνΚερκύρα, 1885. [Guide du réseau des postes de l' Epire et de la Thessalie].

28σ. (Κατ. Καρ.).

 

*483. Στρούμπος, Δ. Σ., Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή. Επειδή το ζήτημα της Ριζαρείου Σχολής εφέρθη ενώπιον της Βουλής, αναδημοσιεύομεν όσα περί του αντικειμένου τούτου εδημοσιεύσαμεν ίνα έκαστος έχων το σύνολον κρίνη ορθώς εκ της γνώσεως των πραγμάτων. [Μέρος Α. 1885]. [LeSéminairedeRizaris].

19x13,5 20σ. Επιστολή της 30 Απριλίου στην εφημ. Παλιγγενεσία. - ΓΕΝ.

 

* 485. Garnett, Lucy M. J. - Glennie, John S. Stuart, Greek Folk-Songs from the Turkish Provinces of Greece. ΗΔούληΕλλάς: Albania, Thessaly, (not yet wholly free), and Macedonia: Literal and Metrical Translations by Lucy M.J. Garnett. Classified, revised and edited, with an Historical Introduction on the Survival of Paganism by John S. Stuart Glennie. London, ElliotStock, 1885.

22x14 XXXI+260σ. Ββκρ.: Ν. Γ. Π[ολίτης], Δελτίον της Εστίας, αρ. 437 (12.5.1885), 3-4. - ΓΕΝ.

 

1887

* 500(306). Ζώτος, Β. Δ., Μολοσσός, Ηπειρωτικαί Μακεδονικαί Μελέται. Τόμος Δ. Δρομολόγιον της Ελλ. Χερσονήσου αρχαιολογικόν, ιστορικόν, γεωγραφικόν, στρατιωτικόν και εμπορικόν. Τεύχος Γ'. Μακεδονία και Σερβία. Εν Αθήνιας, τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1887. [Etudes sur l' Epire et Macédoine].

8o [163] - 368σ. προμ. Βλ. αρ. 405. - ΚΝΕ.

 

 

1888

* 512. Σακελλαρίου, Αναστάσιος Π., Το Ζαγόριον και αι κατ' αυτού ληστρικαί επιδρομαί, εν αις προστίθενται απομνημονεύματα περιπετειών τριμήνου αιχμαλωσίας. ΕνΑθήναις, τυπ. τωνΠρογραμμάτων, 1888. [Zagori et les incursions de bandits].

18x20 102σ. - ΜΑΜΜ.

 

 

1889

* 516(319). Γεωργιαδης, Εμμανουήλ Ι., Ζίτσα, η κωμόπολις της Ηπείορυ. Πατριδογραφία. Εν Αθήναις, τυπ. Α. Παπαγεωργίου, 1889. [Zitsa, bourgadedel' Epire].

18x12 56σ. - ΓΕΝ. ΗΕΑ.

 

* 521(324). Λαμπρίδης, Ιωάννης, Ηπειρωτικά μελετήματα. Τεύχος Η'. Ζαγοριακά, μέρος α'. Εν Αθήνιας, τυπ. Α. Ν. Τρίμη, 1889. [Etudessurl' Epire. VIII. Zagoriaka, I].

18x12,5 86σ. Βλ. αρ. 353, 520, 1307, 1357, 1469-1470. - ΓΕΝ.

 

1891

* 529. Ράδος, Νικόλαος, επιμ., Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής... Εν Αθήναις, τυπ. Αλ. Παπαγεωργίου, 1891. [LeSéminairedeRizaris].

22,5x15 362σ. πιν. Βλ. αρ. 597. - ΗΕΑ.

 

 

1893

* 537(334). Ζαγορίσιος, Η Ριζάρειος Σχολή και το πανεπιστήμιον, προς δε η Ριζάρειος Διαθήκη τοις Ζαγορισίοις. ΕνΑθήναις, 1893. [Le Séminaire de Rizaris et l' Université].

14,5x10,5 42σ. - ΓΕΝ. ΕΒΕ.

 

 

1895

* 553(350). Παπασταύρου, Αμαλία Κ., Η Ζίτσα, γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της κωμοπόλεως ταύτης της Ηπείρου. Εν Αθήναις, τυπ. Σ. Κουσουλίνου, 1895. [Zitsa, descriptiongéographique et historique].

22,5x15,5ς' +[7] - 60σ. προμ. χάρτ. διπλ. - ΓΕΝ. ΙΕΕΕ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

 

1901

* 587. Προσφωνήσεις και λόγοι εκφωνηθέντες επί τη τελετή του αειμνήστου Ιωάννου Αργυριάδου, συμβούλου και καθηγητού εν Ριζαρείω Σχολή. ΕνΑθήναις, τυπ. Μ.Ι. Σαλιβέρου, 1901. [Adresses et discours prononcés lors de l' obit de feu Jean Argyriadés, conseiller et professeur au Seminaire Rizaris].

22,5x15 δ' +32σ. - ΓΕΝ.

 

1903

* 597(388). Ράδος, Νικόλαος, Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής, μετά της εικόνος του ιδρυτού. Έκδοσις Β', μετά προσθηκών μέχρι τέλους του έτους 1902. Εν Αθήναις, τυπ. Δ. Ευστρατίου, 1903. [Du Seminaire Rizaris; sa fondation].

24x16 362σ. πιν. Βλ. αρ. 530. - ΙΜΑΛ. ΜΑΜΜ.

 

1904

* 600(390). Υπόθεσις του αοιδίμου Δημητρίου Ζιτσαίου. Εν Αθήναις, τυπ. Σ. Κουσουλίνου, 1904. [L' affaire de feu Démètre Zitsaios].

20x14 15σ. Βλ. αρ 619, 680, 1844. - ΚΝΕ.

 

602(392). Λαμπρίδης, Ιωάννης, Ηπειρωτικά. Ιστορικά μελετήματα. Αθήναι, 1904. ["Epirotika", Etudeshistoriques].

698σ. Με εξώφυλλο του 1904 κυκλοφόρησε μια συρραφή από ορισμένα από τα 10 τεύχη, βλ Λαμπρίδης, Ιω. Ηπειρωτικά μελετήματα, πρβλ. αρ. 1469-1470. (Β).

 

 

1906

* 619. Κληροδότημα Δ. Ζιτσαίου. Το βούλευμα του Συμβουλίου των εν Αθήναις Πλημμελειοδικών. Παραπομπή εις δίκην των εκτελεστών της διαθήκης Δημ. Ζιτσαίου, Κωνστ. Παπασταύρου και Γεωρ. Δ. Σακκά. Εν Αθήναις, τυπ. Π.Α. Πετράκου, 1906. [Le legs de D. Zitsaios].

22,5x16 36σ. Βλ. αρ. 600, 680, 1844. - ΚΝΕ.

 

 

1909

*641(420). Δημητρακόπουλος, Το Ζαγόριον, ήτοι Εξιστόρισις των κατά το τμήμα τούτο της ευάνδρου Ηπείρου. Σουφλίον, 1909. [Zagori].

(K).

 

1911

* 662(447). Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κουκουλίων της Ηπείρου, Λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το Ζ' και Η' έτος 1909 και 1910. ΕνΑθήναις, 1911. [Confrérie Pédagogique de Koukouli en Epire, Rapport du Conseil d' Administration].

8σ.

 

 

1912

* 680. Σακκάς, Γ., Το κληροδότημα του Δ. Ζιτσαίου από ιστορικής και νομικής απόψεως. <ΕνΑθήναις, τη 15ηΜαΐου 1912>.[Le legs de D. Zitsaios du point de vue historique et juridique].

22x15 24σ. αρ. 600, 619, 1844. - ΚΝΕ.

 

 

 

1915

728(494). Αναγνωστόπουλος, Γ.Π., Περί του δυναμικού τονισμού εν τω ιδιώματι του Ζαγορίου. Διατριβή. ΕνΘεσσαλονίκη, 1915. [De l' accemtuation dans le dialecte de Zagori].

41σ.

 

1919

*762(525). Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α., Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής. Εν Αθήναις, τυπ. Π.Α. Πετράκου, 1919. [HistoireduSéminaire de Rizaris].

21,5x15,5 247σ. Ββκρ.: V. Grégoire, ΕΟ19(1920), 220-225. - ΙΕΕΕ. ΙΜΑΛ. ΚΝΕ.

 

 

1920

*766(527). Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, 1844-1919. Πανηγυρικός τόμος εκδοθείς υπό του καθηγητικού συλλόγου της Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής. ΕνΑθήναις, τυπ. Π.Λεωνή, 1920. [Volume dédié au 75e anniversaire de la Fondation de Séminaire de Rizaris].

23x15 ιβ' +696σ. εικ. ε.ε. Βλ. αρ. 1378. Ββκρ.:[Σπ.Π.Λάμπρος], ΝΕ 15(1921), 297-298. - ΓΕΝ. ΙΜΑΛ.

 

1935

*876(596). Μισταρδής, Γάσπαρης, Γεωμορφολογικαί έρευναι εν βορειοανατολική Ηπείρω. Οι παλαιοί εν αυτή παγετώνες και η επίδρασίς των επί την διαμόρφωσιν της αναγλύφου όψεως των ορεινών περιοχών. Αθήναι, τυπ. Φ. Κωνσταντινίδη - Ε. Τσιαγαρίδη, 1935. [Recherchesgéomorphologiques dans le nord-est de l' Epire].

25x17,5 VI+40σ. εικ. - ΜΑΜΜ.

 

 

1938

*900. Ένωσις των Ζαγορισίων, Λογοδοσία πεπρεγμένων 1937-1938. ΕνΑθήναις, 1938. [Union des originaires de Zagori. Rapportd' activités].

20x14,5 12σ. - ΜΑΜΜ.

 

 

1939

*920. Νικολαΐδης, Ιωάννης Ν., Ιστορική μονογραφία περί της εν Ηπείρω χώρας Βεζήτζης (Βίτσης-Μονοδεντρίου-Ζαγορίου). Εν Ιωαννίνοις, τυπ. "Ερμής" Ηπειρωτικού Αγώνος, 1939. [Monographiehistoriqueconcernantlacommunauté de Vizitza en Epire: Vitsa, Monodendri, Zagori].

23x15 168σ. - ΕΒΕ. ΜΑΜΜ.

 

 

1940

*927. Φανίτσιος, Βασίλης Χ(ρ)ιστοδούλου, Τα Καλούδια μας. Καλούδια απ' 'ν καψο-΄Ξπειρο, Καλούδια από τα ξένα ... Αθήνα, 1940. (Κούκαλα Ηπειρώτικα Βιβλία. Ζαγορίσιο Γράψιμο). [Calandes ... del' Epire].

21,5x16,5 136σ. εικ. - ΗΕΑ.

 

1946

*968(649). Βρανούσης, Λ.Ι., Μια έμμετρη ιστορία του Ζαγορίου, έργο του παλιού Νεγαδιώτη δασκάλου Γεωργίου Βασ. Σωτήρη. Αθήνα, εκδ. Αρ. Ν. ΜΑυρίδης, 1946. [Une histoire en vers de Zagori, oeuvre de l' ancien instituteur de Negades, G. V. Sotiris].

17,7x12,5 19σ. Ξανατύπωμα από το περ. "Ηπειρωτική Ζωή" με διορθώσεις και προσθήκες. - ΜΑΜΜ.

 

 

1950

*1015(693). Λαζαρίδης, Κώστας Π., Η εθνική πνευματική λαμπάδα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ιστορία της σχολής Κουκουλίου-Ζαγορίου. Γιάννενα, <τυπ. Ερμής, εφ. Ηπειρωτικός Αγών>, 1950. [Le flambeau spirituel national sous la domination turque; Histoire de l' Ecole de Koukouli, à Zagori].

19,5x14 63σ. Ββκρ.: Ε.Κ., Ακτίνες 14(1951), 190. - ΜΑΜΜ.

 

 

1955

1068. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το Ζαγόρι και τα εφήμερα προβλήματά του στα Γιάννινα, 1955. [Zagorietsesproblèmeséphémères].

Ανατύπωση από εφημ. Ηπειρωτικός Αγών.

* 1070(727). [Λαμπρίδης, Ιωάννης], Όλα τα "Ζαγοριακά" του Λαμπρίδη. Τρίτη έκδοσι. Βιβλίο 1ο (ή μέρος πρώτον), Η Ζαγορίσια Ιστορία. Εκδότης-σχολιαστής Βασίλης Φανίτσιος, Αθήνα 1955. [ Recueildes "Zagoriaka" deLambridis. 1ère partie: L' Histoire de Zagori].

24x17 108σ. προσωπ. Βλ. αρ. 520, 1307, 1357.Ββκρ.: Κ.Π.Λαζαρίδης: ΗΕ 4(1955), 95-96 - ΕΒΕ.

 

 

 

1956

* 1082(761). Τουριστική Ομάς Νέων Μονοδενδρίου-Ζαγορίου, Τουριστικόν Λεύκωμα χαράδρας Βίκου και Μονοδενδρίου. Αθήναι, 1956. [Groupe touristique des Jeunes de Monodendri à Zagori, Album touristique sur le ravin de Vikos et Monodendri].

(ΗΕ 5, 1956, 519).

 

1093(759). Σαραλής, Γιάννης, Ζαγόρι, οδοιπορικό, Αθήνα, 1956. [Zagori, itinéraire].

284σ. (ΗΕ 5, 1956, 1053).

 

 

1957

* 1108(775).Σαραλής, Γιάννης, Ζαγόρι, ένας απίθανος κόσμος. Διακόσμηση Α. Τάσσου, Αθήνα, <τυπ. Ι. Α. Ροσσολάτου & Σία>, 1957. [Zagori, unmondeinvraisemblable].

22x15 206σ. Ββκρ.: Μ.Κ. Πετρόχειλος, ΗΕ 6(1957), 809. Γ. Χατζίνης, Ν. Εστία 61(1957), 509. - ΓΕΝ. ΔΒΑ. ΕΒΕ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

 

 

1958

* 1116(788).Υπουργείον Συντονισμού. Κεντρική Επιτροπή Ηπείρου, Έκθεσις Κεντρικής Επιτροπής Ηπείρου επί της ιδρύσεως ζώνης πειραματισμού και επιδείξεως εις την περιοχήν Κονίτσης-Ζαγορίου-Παρακαλάμου. Αθήναι, Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος, Απρίλιος 1958. [Ministère de la Coordination – Comité Central de l’ Epire, Rapport sur la zone expérimentale Konitsa – Zagori – Parakalamos].

28x20,5 51σ. 23πίν. σχεδιαγρ. χαρτ. πολυγραφημένο. - ΑΤΕ.

 

 

 

 

1959

* 1135.Γεωργιάδης, Νικόλαος Χρ., Η ηπειρωτική λαϊκή τέχνη και το Ζαγόρι μας. <Αθήναι, 1959>. [L’ artpopulaireépiroteetZagori].

20,5x14 8σ. Ανάτυπο άρθρου από την εφημ. «Ζαγορισιακά Νέα», Αθηνών, 21η Φεβρουαρίου 1959. - ΜΑΜΜ.

 

*1157. Φανίτσιος, Βασίλης, Το Δασικό Ζήτημα στ’ Άγραφα, στο Ζαγόρ και σ’ όλα τα Βουνίσια μας χωριά… Αθήνα, 15 ο Αλωνάρης 1959. (Η Βουνίσια μας Βιβλιοθήκη, Νο. 3). [Leprobléme de la culture à Agrafa, Zagori et dans tous nos villages montaghards].

25,4x17,5 60σ. - ΕΒΕ.

 

 

 

1961

* 1188(826).Δανός, Δημήτριος Σ., Στου Βίκου τη χαράδρα. (Από το παιδικό μου ημερολόγιο). Ελεύθερο πατριδογνωστικό λαογραφικό αναγνωστικό. Αθήναι, Εκδοτικός Κόσμος. [DansleravindeVikos. Extraits de mon journal d’ enfant].

19,5x15 80σ. εικ. - ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

 

 

1962

* 1214.Κουτσογιάννης, Δημ. Κ., Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή και το έργον της. Κατατοπιστικαί πληροφορίαι επί της λειτουργίας της. Αθήναι, <τυπ. Ε. Τζάκου>, 1962. [Le Séminaire Rizaris et son œuvre. Renseignements exhaustifs sur son fonctionnement].

24x17 48σ. προμ. εικ. - ΓΕΝ. ΜΑΜΜ.

 

1964

* 1264.Campbell, J.K., Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community. [Διατριβή]. Oxford, Clarendon Press, 1964.

21,5x13,5 \+393σ. είκ. χάρτ. διπλ. Αναφέρεται στους Σαρακατσάνους του Ζαγορίου. Ανατυπώσεις στις ΗΠΑ, 1974 και 1979. - ΓΕΝ.

 

1965

* 1270.Βουζουπλής, Δημήτριος Γ., Κεκρυμμένοι θησαυροί. Περιγραφή. Η περίφημος Τρισυπόστατος Εκκλησία Νεγάδων-Ζαγορίου, μνημείον μεγάλης τέχνης και αξίας. Ωφέλιμον βιβλίον δια κάθε χριστιανόν. Ιωάννινα, Γραφ. τέχναι Ι.Φ. Γκούρα, <1965>. [Trésors cachés. Description. La fameuse église de Negadès à Zagori].

24x17 73σ. εικ. - ΕΗΜ. ΗΕΑ.

 

* 1271.Βουζουπλής, Δημήτριος Γ., Κεκρυμμένοι θησαυροί. Περιγραφή. Η περίφημος Τρισυπόστατος Εκκλησία Νεγάδων-Ζαγορίου, μνημείον μεγάλης τέχνης και αξίας. Ωφέλιμον βιβλίον δια κάθε χριστιανόν. Ιωάννινα, τυπ. Ε. Θεμελή, <1965>. [Trésors cachés. Description. La fameuse église de Negadès à Zagori].

24x17 69σ. εικ. - ΓΕΝ.

 

 

1966

* 1307. [Λαμπρίδης, Ι.], Γεωγραφία... Απ' "το Βλισίδι' τ' Λαμπρίδη" τα τρανύτερα κι τα καλύτερα Ηπειρώτικα βιβλία! Σειρά πρώτη: Όλα τα "Ζαγοριακά" του! Ματαβγαλμένα σε τρίτη έκδοσι απ' το Βασίλη το Φανίτσιο με τίτλο: η Ζαγορίσια Ιστορία τ' Λαμπρίδη". Βιβλιαρόπ'λο 2 (ή Μέρος Β'). Γεωγραφία. Αθήνα, 1966. [Géographie... Recueil de tous ses "Zagoriaka". Histoire de Zagori par Lambridis].

25x17,5 109-188σ. είκ. χάρτ. Βλ. αρ. 523, 1070. - ΕΒΕ.

 

 

 

1968

* 1357. [Λαμπρίδης, Ι.], Η Ζαγορίσια Ιστορία του Λαμπρίδη μας! Όλα τα "Ζαγοριακά" του! Βιβλίο 3: η Διάσωσις της ιδιοκτησίας του Ζαγορίου. Εκδ. Βασ. Φανίτσιος. Αθήνα, 1968. [L' histoire de Zagori par Lambridis. Tous ses "Zagoriaka". Livre 3: le sauvetage de la propriété de Zagori].

24,5x17 189-220σ. Βλ. αρ. 353, 521, 1070. - ΕΒΕ.

 

 

1969

* 1370. ΡιζάρειοςΕκκλησιαστική Σχολή, 1844-1969. Πανηγυρικός τόμος επί τη 125ετηρίδι αυτής. Αθήναι, <Φιλική Εταιρία>, 1969. [Séminaire de Rizaris 1844-1969. Edition spéciale en l' honneur du 125e anniversaire de sa fondation].

24x16,5 787σ. εικ. Επιμέλεια Χρ. Σολομωνίδη και Αλεξ. Σάντα. Βλ. αρ. 1790 - ΓΕΝ. ΗΕΑ.

 

* 1378. Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν (1919-1968), επί τη εκατονεικοσιπενταετηρίδι αυτής, 1844-1969. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος. Εισαγωγή Χυσοστόμου Παπαδόπουλου, αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1938), Οι Ριζάραι και επισκόπησις της ιστορίας της Ριζαρείου Εκκλ. Σχολής (1844-1919), 1920. Αθήναι, 1968/1969. [Histoire du Séminaire de Rizaris 1919-1968. Contribution à l' histoire ecclésiastique de la Grèce nouvelle].

16,5x19 ιδ'+152σ. εικ. προσωπ. Τίτλος εξωφύλλου: Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησ. Σχολής. Εισαγωγή: Χρυσ. Α. Παπαδοπούλου, Τα πρώτα εβδομήκοντα πέντε έτη 1844-1919. Εν Αθήναις 1969. Βλ. αρ. 766. - ΒΒ. ΓΕΝ.

 

* 1381. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ο δάσκαλος Κωστάκης Ηλ. Παπαγεωργίου και το Καπέσοβο - Ζαγορίου. Γιάννινα, 1969. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 3). [L' instituteur Costakis E. Papageorgiou et le village de Kapesovo à Zagori].

20,5x14 40σ. προμ. εικ. χάρτ. Ββκρ.: Τ. Δάνος, ΗΕ 19(1970), 636-637. - ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1382. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Η διαθήκη του Ευγενίου Πλακίδα και το Κουκούλι Ζαγορίου. Γιάννινα, 1969. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 1). [Le testament d' Eugéne Plakidas et le village de Koukoulià Zagori].

20x14 40σ. προμ. εικ. χάρτ. Ββκρ.: Τ. Δάνος, ΗΕ 19(1970), 636-637. - ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1383. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το πνευματικό Ζαγόρι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Γιάννινα, 1969. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 2). [La vie intellectuelle à Zagori sous la domination turque].

20x13,556σ. εικ. χάρτ. Ββκρ.: Δ. Κόκκινος, ΗΕ 18(1969), 494. - ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

*1392.Οικονόμου, Βασίλειος Κ., Η Ζίτσα, κωμόπολη της Ηπείρου. Ιστορική, κοινωνική και λαογραφική μονογραφία. Αθήναι, εκδ. της εν Αθήναις Αδελφότητος Ζιτσαίων, 1969. [Zitsa, bourgade d' Epire; monographie historique, sociale et folklorique].

24x17 278σ. εικ. Ββκρ.: Ι.Γ. Θεοχάρης, ΗΕ 19(1970), 506-507. - ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

1970

* 1406. Ένωσις των Ζαγορισίων, Έκθεσις πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Συλλογικού έτους 1968-1970. Αθήναι, 1970. [Union des originaires de Zagori, Rapport d' Activités].

24x17 23σ. είκ. - ΗΕΑ.

 

* 1408. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή. Εκδηλώσεις επί τω εορτασμώ της 125ετηρίδος από της ιδρύσεως της, 1844-1969. Αθήναι, 1970. [Séminaire de Rizaris, Célébration du 125e anniversaire de sa fondation].

24x17 175σ. εικ. Επιμέλεια Χ. Σολομωνίδης. Αθ. Σουράς, Δ. Κουτσογιάννης, Αλ. Σάντας. - ΗΕΑ.

 

*1415. Κουτσογιάννης Δημ., Οι ευεργέται και δωρηταί της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Αθήνα, 1970. [Les bienfauteurs et les donateurs du Séminaire de Rizaris].

24x17 41σ. εικ. - ΓΕΝ.

 

* 1419. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Η Δρακόλιμνη στο Παπιγκιώτικο βουνό. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1970. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 4). [Le lac du Dragon sur le mont de Papingo].

20,5x14 38σ. εικ. χάρτ. Ββκρ.: Τ. Δάνος, ΗΕ 19(1970), 636-637. - ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1420. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ελάτε στο Ζαγόρι να θαυμάσετε του Βίκου τη χαράδρα. Γιάννινα, εκδ. Ενώσεως Ζαγορισίων Αθηνών, 1970. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 5). [Venez à Zagori admirer le ravin de Vikos].

24x16,5 80σ. εικ. χάρτ. Ββκρ.: Τ. Δάνος, ΗΕ 19(1970), 636-637. - ΑΤΕ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

 

1971

1440. Γυμνάσιο Ζίτσης Ιωαννίνων. Αφιέρωμα (1821-1971). Επιμ. έκδοσης Χρ. Τζούλη. Αθήναι, 1971. [Institut d’ Enseignement secondaire de Zitsa, à Jannina. Hommage 1821-1971].

(ΗΕ 20, 1971, 1012).

 

* 1450. Βαρζώκας, Κώστας Ι., Αλέξης Νούτσος, ο μεγάλος Ηπειρώτης. Η προσφορά της Ηπείρου στον Αγώνα του ’21. Γιάννινα, 1971. [Alexis Noutsos, le grand Epirote; la contribution de l’ Epire à la lutte de 1821].

24x17 200σ. είκ. πίν. Ββκρ.: Κ. Λαζαρίδης, ΗΕ 21(1972), 398. - ΕΗΜ.

 

* 1465. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ο δάσκαλος του Γένους Γεώργιος Γεννάδιος (από τα Δολιανά). Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1971. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 7). [Le ‘’maitre de la Nation’’, Georges Gannadios, de Doliana].

20,5x14 31σ. είκ. - ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1467. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ο εθνικός αγωνιστής Κωνσταντίνος Ράδος και οι εθνικοί ευεργέτες από το Τσεπέλοβο. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1971. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 8). [Le combatant national Constantin Rados et les bienfauteurs nationaux de Tsepelovo].

20,5x14 54σ. είκ. χάρτ. - ΗΕΑ.

 

* 1468. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το Ζαγόρι στον αγώνα για την Εθνική Παλιγγενεσία (1820-1830). Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1971. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 6). [Zagori dans la lute pour la Régénération Nationale, 1820-1830].

20,5x14 111σ. είκ. χάρτ. - ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1469-1470. Λαμπρίδης, Ιωάννης, [‘Εργα]. Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1971. [A. Oeuvres de bienfaisance épirotes et autres publications B. Etudes épirotes : Jannina, Ali Pacha, etc.].

25x17,5 2τ. Φωτοτυπική ανατύπωση των έργων του Λαμπρίδη. τ.Α’. Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα και άλλα δημοσιεύματα (Ζαγοριακά – 1870, διάφοροι λόγοι κτλ.), τ. Β’ Ηπειρωτικά μελετήματα. Ιωάννινα, Αλή Πασάς, Κούρεντα και Τσαρκοβίτσα, Κατσανοχώρια, Μαλακάσι, Ιερά σκηνώματα, Ζαγόρι, Πωγώνι, Σούλι. Τεύχη 1-10). Βλ. αρ. 353, 432, 433, 434-435, 501, 502, 507, 508, 509, 510, 519, 520, 521, 524. - ΗΕΑ. ΚΝΕ. ΜΑΜΜ.

 

* 1472. Μάλαμας, Λάμπρος, Τουριστική Ήπειρος. Σελίδες τουρισμού, λογοτεχνίας, ιστορίας. Κεφάλαια: Ήπειρος, Γιάννινα, Κάστρο, Νησί, Παμβώτιδα, Σπήλαιο, Δωδώνη, Γραμμένο, Ζίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Πάργα, Μέτσοβο, Βίκος, Καλπάκι, Κόνιτσα, Ηγουμενίτσα, Παραμυθιά. Γιάννινα, <Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων>, Χειμώνας 1971. [L’ Epire touristique: tourisme, littérature, histoire].

21x14 203σ. είκ. χάρτ. Βλ. αρ. 1526. Ββκρ.: Δ. Κόκκινος, ΗΕ 20(1971), 156-157. – ΒΒ. ΕΒΕ.

 

1972

* 1498. Βαβαρέτος, Γεώργιος Αχ., Κομπογιαννίτες, Ματσουκάδες, οι ξακουσμένοι αυτοδίδακτοι γιατροί απ’ το Ζαγόρι της Ηπείρου. Αθήναι, 1972. (Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 35). [Les charlatans médecins aytodidactes réputés de Zagori en Epire].

24x17 50σ. - ΗΕΑ.

 

* 1520. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Η ατομική ιδιοκτησία στο Ζαγόρι (Η μια πλευρά του δασικού μας ζητήματος). Γιάννινα, 1972. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 9). [La propriété privée à Zagori. Un aspect de la ‘’question forestière’’].

20,5x14 58σ. είκ. πίν. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1521. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Προσκύνημα στον Άγιο Μηνά μας (Κουκουλιού-Ζαγοριού). Γιάννινα, 1972. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 10). [La procession de St Minas de Koukouli à Zagori].

21x14,5 20σ. είκ. πίν. – ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1522. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Συμπληρωματικά στοιχεία στα υπ’ αριθμ. 1-10 βιβλία της Μ.Ζ.Β. Γιάννινα, τυπ. Ευριπ. Κ. Θεμελή, 1972. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 11). [Données complémentaires des livres numérotés de 1 à 10 de la Petite Bibliotèque de Zagori].

20,5x14 34σ. είκ. χάρτ. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1534. Πλατάρης, Γεώργιος, επιμ. Το Σημειωματάρι ενός Μετσοβίτη, 1871-1943. Ιστορικές μαρτυρίες για πρόσωπα και γεγονότα: Μετσόβου, Ανηλίου, Βουτονοσίου, Μαλακασίου, Μηλιάς, Κουτσούφλιανης, Καλαμπάκας, Μετεώρων, Τρικάλων, Γιαννίνων, Καλλαρύτου, Συρράκου, Βλαχοζάγορου, προσγγολίου, Δεματίου, Κατσανοχωρίων, Φράσσαρης, Πρεμετής, τους Κρήτες και Γαρηβαλδηνούς αγωνιστές στου 1912-13, την αρχή και γένεση του ιδρύματος Τοσίτσα. Πλαισιωμένο με αυθεντικό φωτογραφικό υλικό κι άλλα ντοκουμέντα από ανέκδοτα αρχεία του Μετσόβου. Αθήναι, 1972. [Le carnet de notes d’ un Metsovite: témoignages historiques etc., 1871-1943].

24x17 λθ’+315σ. είκ. Ββκρ.: Γ.Γ.Μουγογιάννης, ΗΕ 21(1972), 648-649. – ΕΒΕ. ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1535. Σουράς, Αθανάσιος Χ., Η συμβολή των αδελφών Ριζάρη εις την επανάστασιν του 1821. Αθήνα, 1972. (Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 34). [La contribution des frères Rizaris à la Révolution de 1821].

23x16 35σ. προμ. – ΗΕΑ.

 

1973

 

* 1564. Θεμελής, Δημήτριος Κ., Το χωριό μας η Καλωτά: ό,τι διαβάσαμε, ό,τι γνωρίσαμε κι ό,τι ακούσαμε για το χωριό μας την Καλωτά του Ζαγορίου. Μέρος Α’. Ιωάννινα, Αδελφότης Καλωτάς Αθηνών, 1973. [Notre village de Kalota à Zagori].

24x17 61σ. είκ. Βλ. αρ. 1635, 1719. – ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1572. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Δημήτριος Μ. Σάρρος, ο μεγάλος δάσκαλος από τη Βίτσα. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1973. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 13). [Démètre M. Sarros, le grand instituteur de Vitsa].

20,5x 14 51σ. είκ. – ΓΕΝ. ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1573. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ζαγόρι και δημοτική μούσα. (Ζαγορίσια ιστορικά περιστατικά σε δημοτικούς στίχους). Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1973. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 14). [Zagori et la muse populaire].

20,5x 14 55σ. είκ. χάρτ – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1574. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το χωριό μου το Κουκούλι (Ζαγόρι – Γιάννινα- Ήπειρος) . ιστορικο-λαογραφική μελέτη. Α’. Στοιχεία για τις ιστορικές του ρίζες και το όνομά του. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1973. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 12). [Mon village de Koukouli; étude historique et folklorique].

20,5x 14 92σ. είκ. πίν. χάρτ. Βλ. αρ. 1726, 1727. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1575. Λαμπρίδης, Ευστάθιος Δ., Οι αδελφοί Ριζάραι, το κληροδότημα αυτών και το Ζαγόρι. Αθήναι, 1973. (Εκδόσεις «Ενώσεως των Ζαγορισίων», αρ. 2). [Les Frères Rizaris, leur legs et Zagori].

24x17 46σ. – ΕΒΕ. ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1587. Οικονόμου, Μάνθος Κ., Έλεγχος του υπ’ αριθ. 19/10-6-1973 πρακτικού του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητος Νεγάδων Ζαγορίου. Αθήναι, Ιούνιος 1973. [Controle dew minutes du Conseil de la Communauté de Négades à Zagori, du 10 juin 1973].

24,5x17,5 15σ. πολυγραφημένο

 

1974

 

* 1608. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ο δάσκαλος του Γένους Αναστάσιος Σακελλαρίου ή «Σακελλάριος» από το Βραδέτο – Ζαγοριού. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1974. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 16). [Le ‘’maitre de la Nation’’, Anastase Sakellarios, de Vradeto à Zagori].

20,5x 14 75σ. είκ. πίν. – ΕΒΕ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

* 1609. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ονομαστές βρύσες και νερά στο Ζαγόρι. Α’. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1974. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 15). [Les sources et les eaux de Zagori. I.].

20,5x 14 63σ. Ββκρ.: Γ. Καραβίδας, ΗΕ 23(1974), 577. Γ.Γ. Μουγογιάννης, ΗΕ 24(1975), 265. – ΕΒΕ. ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

 

1975

 

1634. Έξαρχος, Νικόλαος Αθ., Το Βρυσοχώρι (Ζαγορίου) . Ιστορία, λαογραφία, ήθη, έθιμα. Ιωάννινα, 1975. [Vryssohori à Zagori; Histoire, folklore, moeurs et coutumes].

228σ. (ΗΧ22, 1980, 295).

 

* 1635. Θεμελής, Δημήτριος Κ., Το χωριό μας η Καλωτά: ό,τι διαβάσαμε, ό,τι γνωρίσαμε κι ό,τι ακούσαμε για το χωριό μας την Καλωτά του Ζαγορίου. Μέρος Β’. Αθήναι, εκδ. Αδελφότητος Καλωτάς, 1975. [Notre village de Kalota à Zagori; 2e partie].

24x17 67-118σ. είκ. Βλ. αρ. 1564. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1639. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ο γιατρός Αναστάσιος Στ. Λιάπης και το Τσεπέλοβο – Ζαγοριού. (Ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, ο υπέροχος Τσεπελοβίτης, ο εθνικός αγωνιστής, ο λόγιος, ο κοινωνικός οδηγός). Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1975. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 17). [Le médecin Anastase S. Liapis et le villagr de Tsepelovo à Zagori].

20,5x14 144σ. είκ. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1640. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Ο Καπεσοβίτης λεξικογράφος Κώστας Γεωργίου. (Γεώργιος Κωνσταντίνος – Ζαγορίτης – Ζαορίτης – Ζαγοραίος – Κώνστας ή Κώστας). Γιάννινα, 1975. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 18). [Le lexicographe C. Georgiou de Kapessovo].

20x13,5 47σ. είκ. Ββκρ.: Γ. Βρέλλης, ΗΕ24(1975), 726-727. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1641. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Μπάγια (τώρα Κήποι), η πρωτεύουσα του Ζαγοριού. Σύντομη ιστορικο-λαογραφική μελέτη. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1975. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 19). [Bayia, actuellement Kipoi, capital de Zagori; brève étude historique-folklorique].

20,5x14 163σ. είκ. Βλ. αρ. 1823. Ββκρ.: Ν.Α. Τέντας , ΗΕ 25(1976), 493-494. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

1642. [Λαμπρίδης, Ι.], Προνομίαι του Ζαγοριού. Εκδ. Βασίλης Φανίτσιος, Αθήνα, <1975>. [Les privilèges de Zagori].

Ββκρ.: Κ.Π. Λαζαρίδης, ΗΕ 24(1975), 898-899.

 

* 1643. Λαμπρίδης, Στάθης Δ., Χριστόδουλος Κλονάρης, Ζαγορίτης, ο πρώτος πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αθήναι, 1975. (Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 42). [Christodule Klonaris de Zagori; le premier président de la Cour de Cassation].

23x16 43σ. Ββκρ.: Κ.Π. Λαζαρίδης, ΗΕ 24(1975), 406-407. – ΗΕΑ.

 

 

1976

 

1664. Υπουργείο Εσωτερικών, Μελέτη αναπτύξεως προβληματικών παραμεθορίων οικισμών Ηπείρου. Αθήνα, 1976. [Ministère de l’ Intérieur, Etude pour le développement des agglomérations frontaliéres de l’ Epire].

(Χαρίσης, Ζαγοροχώρια, 218, βλ. αρ. 1799).

 

1666. Βαρζώκας, Κώστας Ι., Η διάσωση του Ζαγορισιακού πολιτισμού. Γιάννινα, εκδ. Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων, 1976. [La sauvegarde de la civilization zagoriote].

Πολυγραφημένο. (ΗΧ 22, 1980, 297).

 

* 1672. Κίτσου – Πιτούλη, Χριστίνα, Αλέξης Νούτσος. Συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του με βάση το Αρχείο Σταύρου και άλλες πηγές. Αθήνα, 1976. [Alexis Noutsos; contribution à l’ étude de sa vie et de son oeuvre sur la base des Archives de Stavros et autres sources].

26x16,5 118σ. – ΗΕΑ.

 

* 1681. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το Ζαγόρι και ο Κοσμάς ο Αιτωλός. (Οι δάσκαλοι του Γένους, ο εθνεγέρτης, ο δημοτικιστής, ο σοσιαλιστής, ο Άγιος). Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1976. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 21). [Zagori et Cosmas d’ Etolie].

20,5x14 82σ. είκ. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1682. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Συμπληρωματικό (δεύτερο). Παραλήψεις, λάθη διευκρινήσεις πάνω στα υπ’ αριθ. 1-19 βιβλία της Μ.Ζ.Β. Γιάννινα, τυπ. Ευρ. Κ. Θεμελή, 1976. (Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 20). [Complément 2e. Lacines et erreurs. Clarifications concernant les livres 1-19 de la Petite Bibliotèque de Zagori].

20,5x14 48σ. είκ. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1683. [Λαμπρίδης, Ιωάννης], Το Ζαγορίσιο Νοικοκυριό κι η Τάξη! Απ’ το Βλισίδι του Λαμπρίδη μας. Εκδ. Βασίλης Φανίτσιος. <Αθήναι, 1976>. [Le zagoriote et l’ Ordre! Puisé de l’ ouvrage de Lambridis ‘’Vlisidi’’].

24x17 221-316σ. είκ. Βλ. αρ. 1070. -- ΜΑΜΜ.

 

 

1977

 

* 1718. Ζήγος, Σταύρος Γ., Το Ζαγόρι και το γραπτό εθιμικό δίκαιο, (σταχρόνια της Τουρκοκρατίας). Αθήναι, Εθνικό Τυπογραφείο, 1977. [Coutumier Zagori et le Droit écrit pendant la période la domination de ottomane].

24x 17 35σ. πίν.

 

* 1719. Θεμελής, Δημήτριος Κ., Το χωριό μας η Καλωτά: ό,τι διαβάσαμε, ό,τι γνωρίσαμε κι ό,τι ακούσαμε για το χωριό μας, την Καλωτά του Ζαγορίου. Μέρος Γ. Αθήναι, Αδελφότης Καλωτάς Αθηνών, 1977. [Notre village de Kalota à Zagori ; 3e partie].

24x 17 [123]-184σ. είκ. Βλ. αρ. 1564. – ΗΕΑ.

 

* 1725. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Τα «κοινά μεζάτια» στο Ζαγόρι. (Αυθεντικά και βασιλικά δοσίματα). (Σελίδες απ’ την αυτοδιοίκηση του τόπου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας). Γιάννινα, <τυπ. Γ. Δούβαλη – Ε. Αποστόλου – Κ. Πασχάλη>, 1977. (Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 23). [Les “Koina mezatia”; impots royaux à Zagori; pages de l’ administration locale de la région sous la domination turque].

20,5x13,5 54σ. πίν. – ΕΒΕ.

 

* 1726. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το χωριό μου το Κουκούλι (Ζαγόρι – Γιάννινα- Ήπειρος) . ιστορικο-λαογραφική μελέτη. Β’. Το Τσουμπάρι της Αγίας Παρασκευής και η περιοχή του. Γιάννινα, <τυπ. Ι. Γκούρα>, 1977. (Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 22). [Mon village de Koukouli; étude historique et folklorique; 2e partie].

20,5x 14,5 51σ. είκ. Βλ. αρ. 1574. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1727. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το χωριό μου το Κουκούλι (Ζαγόρι – Γιάννινα- Ήπειρος) . Γ’. Οι Κουκουλιώτικοι μύλοι στη χαράδρα του Βίκου. (Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία). Γιάννινα, <τυπ. Γ. Δούβαλης, Ε. Αποστόλου, Κ. Πασχάλης>, 1977. (Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 24). [Mon village de Koukouli; étude historique et folklorique; 3e partie].

21x 14 96σ. είκ. Βλ. αρ. 1574. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1731. Οικονόμου, Μάνθος Κ., Νεγάδες, το ιστορικό χωριό του Ζαγοριού. Μέρος πρώτον. Αθήναι, 1977. [Negadès, le village-historique de Zagori ;Ière partie].

28x21 355σ. είκ. πολυγραφημένο – ΓΕΝ. ΕΗΜ. ΗΕΑ. ΚΝΕ.

 

* 1733. Παπαϊωάννου, Ιωάννης Γ., Το Πάπιγκο, ένα από τα ωραιότερα χωριά του Ζαγοριού. <Τόμος Α’>. Θεσσαλονίκη. <τυπ. «Η Δωδώνη»>, 1977. [Papingo, l’ un des plus beaux villages de Zagori].

20,5x14 226σ. είκ. – ΗΕΑ.

 

1737. Χαρίσης, Βασίλης – Δεβλέτογλου, Μαρία, Μελέτες προστασίας ευρυτέρας περιοχής Ζαγορίου – Ηπείρου. Αθήνα, 1977. [Etude pour la protection de la région de Zagori en Epire].

 

1978

 

1740. Βιτάλης, Φιλάρετος, Ο Φωτικής Ιωακείμ Ζαγοριανός, βοηθός επίσκοπος της Νικοπόλεως. (Επί τη 500ετηρίδη από της αποδημίας του). Εκδ. Ι. Μητροπόλεως Νικοπόλεως, 1978. [Joachim de Photiki, Zagoriote, éveque suppléant de Nicopolis].

(Αδ. Ανεστίδης, Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία. Τεύχος Β’. Βιβλιογραφία έτους 1978, Αθήναι 1980, αρ. 1065).

 

 

*1753. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Το Ζαγόρι και η Γυναίκα της Πίνδου. Εικόνες από την Εποποιΐα του 1940 (29 Οκτώβρη – 15 Νοέμβρη). Γιάννινα, <τυπ. Γ. Δούβαλη – Ε. Αποστόλου – Κ. Πασχάλη>, 1978. [Zagori et la femme de Pinde: images de l’ épopée de 1940].

21x14 87σ. είκ. – ΗΕΑ.

 

1979

 

* 1778. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Δημήτριος Γ. Ρίζος. (Από τη ζωή και το έργο ενός Ζαγορίσιου δάσκαλου). Γιάννινα, 1979. (Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 26). [Démetrè G. Rizos ; lavie et l ;oeuvre d’ un instituteur zagoriote].

21x14 87σ. είκ. – ΗΕΑ.

 

*1780. Λαμπρίδης, Στάθης Δ., Ιωάννης Λαμπρίδης (Ηπειρωτική Μέλισσα). Νεόφυτος Δόττος και Νικολ. Ιωαννίδης. Αθήναι, 1979. (Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 49). [Jean Lambridis, Neophyte Dottos et N. Ioannidis].

24x17 68σ. είκ. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1787. Ξυνός, Ιωάννης Α., Η Μπούλτση (τώρα Ελάτη). Γιάννινα, <τυπ. αφών Καμινά>, 1979. [Le village de Boultsi, actuellement Elati].

23,5x16,5 192σ. είκ. Ββκρ.: Α. Γεροντικός, ΗΕ29(1980), 1138. – ΓΕΝ. ΗΕΑ.

 

*1788. Οικονομίδης, Πελοπ. Επ., Ελαφότοπος Ζαγορίου: διαθήκαι ευεργετών και άλλα ιστορικά στοιχεία. Αθήναι, 1979. [Elafotopos à Zagori: testaments de bienfaiteurs et eutres données historiques].

24x17,5 126σ. είκ. -- ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

* 1789. Οικονόμου, Μάνθος Κ., Γύρω από το όνομα της μάνας των Ριζάρηδων. Ο κώδιξ της κοινότητος Μονοδενδρίου Ζαγορίου. Επιβαλλόμενη ιστορική επανόρθωση ανακριβειών πανηγυρικού τόμου επί τη 125ετηρίδι βίου και δράσεως της Ριζαρείου Σχολής, 1844-1969. Αθήναι, 1979. [Autour du nom de la mère des Rizaris. L’ état civil de la communauté de Monodendri à Zagori].

21x14,5 21σ. Βλ. αρ. 1370. – ΗΕΑ.

 

* 1797. Τότσκας, Δημήτριος Ιωαν., Από τη ζωή του Τσερβαριού (Ηπείρου), «λαογραφικά». 1979. [De la vie de Tservari; folklore].

24x17 63σ. είκ. – ΗΕΑ.

 

* 1799. Χαρίσης, Βασίλης, Ζαγοροχώρια· μελέτη προστασίας. Αθήνα, Γενική Διεύθυνση Οικισμού Υπουργ. Δημ. Έργων, 1979. [Etude pour la protection des Zagorohoria].

21x23 221σ. είκ. – ΚΒΕ.

 

1980

 

* 1802.Κέντρο Ερευνών Ζαγορίου, Πρακτικά οικολογικής συνάντησης. Γρεβενήτι Ζαγορίου, Σεπτέμβρης 1980. [Centre de Recherches de Zagori. Rencontre écologique. Actes].

24x17 116σ. είκ. – ΗΕΑ.

 

* 1823. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Μπάγια (τώρα Κήποι), η πρωτεύουσα του Ζαγοριού. Ιστορικο-λαογραφική μελέτη. Βιβλίο δεύτερο. Γιάννινα, 1980. (Μικρή Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 27). [Baya, actuellement Kipoi, capital de Zagori. Etude historique-folklorique; 2e vol.].

20,5x14 126σ. είκ. Βλ. αρ. 1641. – ΗΕΑ. ΜΑΜΜ.

 

* 1830. Οικονόμου, Μάνθος Κ., Ευεργέτες – δωρητές των χωριών του Ζαγοριού μέχρι το 1940· μικρή συμβολή. Αθήναι, 1980. [Bienfauteurs et donateurs des villages de Zagori jusqu’en 1940: petite contribution].

24x17 67σ. – ΕΒΕ. ΜΑΜΜ.

 

* 1839. Τζιόβας, Φρίξος, Κατάλογος συγγραφέων περιοχής Ζαγορίου (από το Μεθόδιο Ανθρακίτη ως σήμερα). Γιάννινα, <εκδ. εφημ. «Το Ζαγόρι μας»>, 1980. [Catalogue d’ écrivains zagoriotes, de Methodios Anhtracitis à nos jours].

17x12,5 80σ. – ΗΕΑ.