Ηπειρωτική Βιβλιογραφία 1811-1980. Τόμος Γ΄. Μελέτες και άρθρα

Κόντη, Β. (1999). Ηπειρωτική Βιβλιογραφία 1811-1980, τόμος Γ΄. Μελέτες και άρθρα. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (71).

Αποδελτίωση κατά ημερομηνία.

Σημείωση: έχει διατηρηθεί ο ακριβής τρόπος βιβλιογραφικής σύνταξης και συστήματος συμβόλων του πρωτότυπου.

 

10. Φιλογένεια μιμήσεως αξία, Καλλιόπη 1 (1819), 151. Αναφέρεται σε δωρεά του Νεοφύτου Δούκα στο σχολείου του Ζαγορίου.

15. Βίος του μακαρίτου Παππαδοπούλου συγγραφείς υπό του εν Κωνσταντινουπόλει εμπόρου κυρίου, Μέλισσα τετρ. 3 (1821), 315-328. Πρόκειται για τον Νίκο Παππαδόπυλο (+1819) από το Σεπάλοβο Ζαγορίου.

17[-], Σύντομος διατριβή περί Ζαγορίου, Μέλισσα τετρ. 3 (1821), 288-292. Βλ. και αρ. 16.

19. Ο εκδότης του Λ. Ερμού, Προς το Κοινόν, Ερμής ο Λόγιος 1821, 59-60. Αναφέρεται στις επιστολές (αρ. 14, 16, 18, 20-24, 25) που δημοσιεύονται εδώ, και είναι σχετικές με την υπόθεση κληρονομιάς του Ηπειρώτη Δημ. Κ. Σαϊτζή, από το Σκαμνέλι Ζαγορίου.

21. Π.Γ.Ν.Α.Κ.Μ. Προς τους εν Βουκορεστίοις εμπορευομένους φιλογενείς Ζαγορίτας [επιστολή], Ερμής ο Λόγιος 1821, 74-76.

24. Σκαμνελίται και Ζαγορίται, Προς τους ευγενεστάτους άρχοντας κυρίους Ιάκωβον ‘Ρίζον Μ. Ποστέλνικον, και Ι. Σχινάν Μ. Καμαράσην [επιστολή], Ερμής ο Λόγιος 1821, 70-71. Βλ. και αρ. 23.

25. Ω, Είδησις περί της του Ζαγορίου σχολής [απόσπασμα επιστολής], Ερμής ο Λόγιος 1821, 60-66.

56. Η Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή, Ευαγγελισμός Κήρυξ 2 (1858), 379-384.

63. Αργυριάδης, Ιωάννης, Λόγος εις το μνημόσυνον των ‘Ριζαρών, Ευαγγελικός Κήρυξ 3 (1859), 218-226.

73. [Ζωμπολίδης, Δημήτριος], Λόγος εις το μνημόσυνον των αοιδίμων ‘Ριζαρών, Ευαγγελικός Κήρυξ 4 (1860), 231-240.

82. Λούσης, Νικόλαος Δ., Λόγος επιμνημόσυνος εις τους ‘Ριζάρας, Ευαγγελικός Κήρυξ 7 (1863), 225-232.

91. Χασιώτης, Γ. Χρ., Περί Ζαγορίου, Χρυσαλλίς 3 (1865) 1866, 706-710, 728-732.-4 (1866-67), 13-20, 42-46.

96. Κ.Δ., Στατιστική της Ηπείρου και κάτω Αλβανίας, Ονήσανδρος 5 (1866), 104-110.-6 (1867), 95-101, 145-157, 193-202, 233-240, 281-292.

106. Γ. Μ., Περί Καραγκούνηδων, Πανδώρα 18 (1867-68), 140-142.

111. Θεσπρωτός, Π. [=Αραβαντινός, Π.] Μονογραφία περί Βλάχων ή Κουτσοβλάχων, Πανδώρα 19 (1868-69), 441-445.- 20 (1869-70), 11-15, 41-45, 94-96,110-112, 264.

116. Μνημόσυνον ‘Ριζάρων, Ευαγγελικός Κήρυξ περ. Β΄ 2 (1870), 272.

121. Μνημόσυνον ‘Ριζάρων, Ευαγγελικός Κήρυξ περ. Β΄ 3 (1871), 231.

155. Απογραφικά: Περί των πληθυσμών Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, Παρνασσός 2 (1878), 224-229.

171. Παρανίκας, Μ., Βιογραφικαί τινές σημειώσεις περί Διονυσίου Παπαρρούση, κατά παράδοσιν ληφθείσαι παρά του μακαρίτου Κωνσταντίνου πρωτοπρεσβυτέρου και Αμβροσίου ηγουμένου της μονής Προφήτου Ηλιού εν Μονοδενδρίω του Ζαγορίου της Ηπείρου τω 1868, ΕΦΣΚ 12 (1877-78) 1879, 156-158.

191. Πούσιος, Θ., Συλλογή λέξεων, παραμυθίων, ασμάτων κ.λ.π. του εν Ζαγορίω της Ηπείρου ελληνικού λαού, ΕΦΣΚ 14 (1879-80) 1884, 205-277.

286. Διομήδης, Κυριάκος Α., [στο μνημόσυνο των Ριζαρών], Σωτήρ 11 (1888), 25-30.

333. Κρυστάλλης, Κ.Δ., Οι Βλάχοι της Πίνδου: Ζαγόρι Εβδομάς 8 (1891), αρ.11, 3-5,αρ.12, 4-6.

337. Καραγκούνα [απάντησις], Εβδομάς 8 (1891), αρ. 11, 10-11.

345. Χρηστοβασίλης, Χ., Καραγκούνιδες [επιστολή], Εβδομάς 8 (1891) αρ. 10,11.

451. Τα εν Μακεδονία και εν Ηπείρω ρωμουνικά σχολεία, Ελληνισμός 4, (1901),361-364.

486. Λεόντιος, μητροπολίτης Κασσανδρείας, Μοναστηριακαί περιουσίαι εν Ηπείρω, ΕΑ 23 (1903), 209-211, 215-217.

488. Οι Ρωμουνισταί (ανταπόκρισις εξ’ Ιωαννίνων), Ελληνισμός 7 (1904), 537-540.

491. Εταιρεία ο «Ελληνισμός», Προς τους Βλαχόφωνους Έλληνας Μακεδονίας και Ηπείρου, Ελληνισμός 7 (1904), 401-403.

515. Χρηστοβασίλης, Χ., Η Ήπειρος γεωγραφικώς και εθνολογικώς από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Ελληνισμός 8 (1905) 17-33, 140-146, 205-208, 447-451, 497-502.

524. Νικόλαος Χρόνης εκ Μακρύνου του Ζαγορίου της Ηπείρου, Ελληνισμός 9 (1906), 401-403.

546. Μία πολύτιμος εγκύκλιος της Ρωμανικής προπαγάνδας: Μακεδονοβλαχικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος εν Βουκουρεστίω, Προς τους Βλάχους της Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Αλβανίας, ΕΑ 27 (1907), 648-652.

570. Κωμόπολις Λαϊστης (Ηπείρου), ΕΑ 28 (1908), 279.

593. Κληρονόμος, Θεόδ. Δ., Τα ηννιάδερφα: Τραγούδι καθιστό και του δρόμου, Παναθήναια 18 (1909), 234-237.

626. Αναβίωσις πειρασμών, ΕΑ 31 (1911), 89-91.

628. Αναγνωστόπουλος, Γ.Π., Συλλογή παροιμιών του Ζαγορίου, Λαογραφία 2 (1910-11), 307-329. Βλ. και αρ. 642.

635. Κωνσταντινίδης, Μαργ., Διονύσιος ο Παπα Ρούσης ή Ζαγορίτης, Νέα Σιών 11 (1911), 579-583.

642. Παρατηρήσεις εις τας παροιμίας του Ζαγορίου, Λαογραφία 2 (1910-11), 706-707. Βλ. και αρ. 628.

648. Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., Κατάραι εκ του Ζαγορίου της Ηπείρου, Λαογραφία 3 (1911-12), 270-272.

654. Π., Γ., Η εν Αθήναις Εκκλησιαστική Ριζάρειος Σχολή, Πάνταινος 4 (1912), 409-411.

658. Φορέστης, Α., Έκθεσις περί γεωργίας, εμπορίας και βιομηχανίας εν Ηπείρω (1910-11), Δελτίον ΥΠΕΞ, μέρος Β’, τχ. 8 (1912), 3-30.

668. Η εν Αθήναις Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Πάνταινος 5 (1913), 388-391.

734. Τα προνόμια των Ηπειρωτών. Ολόκληρον το κείμενον του επίσημου πρωτοκόλλου, Ελληνισμός 17 (1914), 280-284.

736. Α., Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή κατά το σχολικό έτος 1913-14, Πάνταινος 6 (1914), 405-409.

741. Γαρδίκας, Γ. – Γεωργιάδης, Αθ., Ελληνικαί τοπωνυμίαι της Μακεδονίας και της Ηπείρου, ΠΑΕ 1914 (1915), 73-75.

774. Από την Ήπειρον: Το Ζαγόριον, Ημερολόγιον Σκόκου 1915, 19-20.

797. Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., Λαογραφικά εξ’ Ηπείρου, Λαογραφία 5 (1915-16), 3-51. Αναφέρεται σε έθιμα από τα χ. Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Αρτσίστα και στις παραδόσεις των Σαρακατσαναίων: Οι δράκοι της Δρακόλιμνης και του Σμόλικα.

798. Βέλλης, Ηρακλής, Εκδρομή εις Βήκον, Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 10 (1916), 366-368.

800. Βουλόδημος, Ι.Κ., Σύμμικτα: Τραγούδι του Ζαγορίου, Λαογραφία 5 (1915-16), 367.

817. Φιλάρετος, Γ., Γνωμοδοτήσεις. Κεφαλοχώρια 79 της Ηπείρου μεταβληθέντα «βία και φόβω» υπό του Αλή- πασά εις «Ιμπλιάκια». Πηγαί του Ισλαμικού Δικαίου. Διάκρισις ακινήτων κτημάτων κατά την οθωμανικήν νομοθεσία. Βιαία είσπραξις γεωμόρου υπό του Αλη-πασά και υπό της οθωμανικής κυβερνήσεως. Αναστολή παραγραφής των δικαιωμάτων λόγω δυναστείας κατά το αρθρ. 1663 Οθωμανικού Αστικού Κώδικος. Ο περί γαιών νόμος εις τας προσαρτηθείσας χώρας. Άρθρα 5, 7 και 11 της Συνθήκης των Αθηνών. Σύμβασις Συνδιασκέψεως Χάγης. Προκριματικαί αγωγαί ή προκλήσεις εις αγωγήν. Condictiones sine causa, ΕΕΓΝ 35 (1915-16), 105-117.

844. Ψάλτης, Στ., Έκθεσις του κατά το έτος 1917 τελεσθέντος γλωσσικού διαγωνισμού της εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας, Αθήνα 30 (1919), 407-422.

848. Ακύλας, Αθανάσιος, Εκφράσεις ευγνωμοσύνης προς τους Ριζάρας, 75ετηρίς Ριζαρείου, 70-71.

849. Βορνάκης, Αλέξανδρος, Η φιλοπατρία των Ριζάρων, 75ετηρίς Ριζαρείου, 153-156.

852. [Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος], Μάνθος και Γεώργιος Ριζάραι, ιδρυταί της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, 75ετηρίς Ριζαρείου, 1-20.

859. Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π., Ολίγα περί της κλίσεως των ονομάτων και των αντωνυμιών εν τω ιδιώματι του Ζαγορίου, Αφιέρωμα Χατζιδάκι, 176-183.

868. Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος, Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (1844- 1919), Πάνταινος 13 (1921), 231-237.

893. Ο πρωτοσύγγελος Ιωακείμ Ζαγοριανός, Λέυκωμα 100ετηρίδος ΣΤ’, 77.

980. Αναγνωστόπουλος, Γ.Π., Προλήψεις και δεισιδαιμονίες συνήθειαι εν Παπίγκω του Ζαγορίου, Λαογραφία 8 (1921-1925), 217-219.

983. Βογιατζίδης, Ι.Κ., Πέρι της συνθηματικής γλώσσης των αρτοποιών Ζαγορίου, Λαογραφία 8 (1921-1925), 153-158.

996. Αναγνωστόπουλος, Γ. Π., Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (οδηγίαι δια την συλλογήν του γλωσσικού υλικού των), ΗΧ 1 (1926), 81-85.

998. Μικρά συμβολή εις την μελέτη των ηπειρωτικών τοπωνυμιών, ΗΧ 1 (1926), 86-101.

1047. Μουσελίμης, Σπ. Γ., Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου, ΗΧ 2 (1927), 201-205, 307-311.

1056. Ζαγοριακών θεσμίων έρευνα, ΗΧ 2 (1927), 286-301. Βλ. αρ. 1032.

1059. Φαλτάιτς, Κ., Οι πλανόδιοι Ηπειρώται τεχνίται, Ελληνική Επιθεώρησις 20 (1927), τχ. 240, 6-8.

1097. Σιωμόπουλος, Τ., Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου, Ελληνικά Γράμματα 3 (1928), 704.

1112. Αναγνωστόπουλος, Γ.Π., Τα «Ηπειρωτικά Χρονικά» και οι Ηπειρώτες, ΗΧ 4 (1929), 186-188.

1118. Ζακυνθηνός, Διον. Α., Πατριαρχικόν συγίλλιον αναφερόμενον εις την παρά το Μονοδένδρι μονήν του Ζαγορίου του προφ. Ηλιού, ΗΧ 4 (1929), 102-106.

1133. Ριζαρείου Καθηγηταί, Υπόμνημα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής προς το Υπουργείον Παιδείας, Γρηγόριος ο Παλαμάς 13 (1929), 297-300.

1165. Κουνάβος, Δ., Ελληνικόν σχολείον Λαϊστης Ηπείρου, Λεύκωμα 100ετηρίδος, Ε’, 162-163.

1189. Χατζημιχάλη, Αγγελική, Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, ΗΧ 5 (1930). 253-264.

1214. Κόκκινος Διονύσιος Α., Οι ξενητεμένοι του Ζαγοριού, ΕΣΝ περ.Α’ 7 (1931), τχ.1. 5-6.

1276. Στεργιόπουλος, Κωνστ. Δ., Συμβολή εις την έρευναν των ηπειρωτικών τοπωνυμιών, ΗΧ 8 (1933), 99-140. [Αναφέρονται τοπωνύμια ηπειρωτικών χωριών, τα ονόματα των οποίων έχουν αποδελτιωθεί στο ευρετήριο].

1288. Η Ριζάρειος, Πάνταινος 26 (1934), 700-702.

1310. Νικόπουλος, Ηλ., Το βουνό Πάπιγγο, Το Βουνό 1 (1934), 271-277.

1395. Ειδήσεις και σημειώματα. Ανέγερσις καταφυγίων εις Μιτσικέλι και Γκαμήλαν, Το Βουνό 3 (1936), 262.

1428. Πορτοκάλογλου, Μίμης, Στα χωριά της Πίνδου, Ο Παν 6 (1936), 616-617.

1431. Ζαγοριακά θέσμια περί προικός, ΕΦ 35 (1936), 350-363.

1454. Η συμβολή των Ηπειρωτών εις το έργον του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΗΧ 12 (1937), 3-10.

1470. Π. Σ., Ειδήσεις και σημειώματα. Καταφύγιον Γκαμήλας, Το Βουνό 4 (1937), 225.

1478. Τοπωνυμικόν Βίτσης και Μονοδενδρίου του Ζαγορίου, ΗΧ 12 (1937), 190-204.

1599. Τριανταφυλλίδης, Φιλ. Γ., Πως γιορτάζεται ο Λάζαρος στην περιφέρεια Ζαγορίου, Φάρος Βορείου Ελλάδος 2 (1940), 125-129.

1620. Τορσούλη, Αθηνά, Ηρωίδες της Ηπείρου, Νέα Εστία 29 (1941), 198-199.

1660. Παρατηρήσεις. Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, Ο Ποιμήν 11 (1946), 54-55.

1682. Τσιμικάλης, Α.Α., Τα ελληνικά βουνά: Ηπειροθεσσαλία. Η Πίνδος, Το Βουνό 1946, 82-92.

1693. Παπακώστας, Άγγελος Ν., Από τα ασύγριτα τοπία της Πίνδου. Ο βοϊδομάτης και τα μνημεία του, Ο Παν 18 (1947), 143-147. Πρόκειται για τις μονές Παναγία Σπηλαιώτισσα, Άγ. Ανάργυροι, Παναγία του Βίκου. Βλ. και αρ. 3025.

1741. Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή εξεπλήρωσε τον προορισμόν της; Ο Ποιμήν 14 (1949), 23-27, 70-77, 99-105, 154-160, 209-213. – 15 (1950), 17-23.

1758. Η ελληνική οικοτεχνία. Η σύμβασις οικοτεχνίας Ηπείρου, Αγών Επιβιώσεως 5 (1950), 200-204.

1777. Καραντώνης, Ανδρέας, Αρκάδι – Πίνδος, ΕΔ 6 (1950), 653-656.

1792. Περάνθης, Μιχ., Τραγούδια από την Ήπειρο, ΕΔ 6 (1950), 358-360.

1794. Σαραλής, Γιάννης, Βετσικό. Από τα ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου, Ο Παν 20 (1950), 94-105.

1815. Παπακώστας, Άγγελος Ν., Πρωτοχρονιάτικα έθιμα στο Δυτικό Ζαγόρι, Αιξωνή 1 (1950-51), 67-67.

1839. Βάντζιος, Αχιλλεύς, Οι μεγάλοι ευεργέται του χωριού μου, ΗΕ 1 (1952), 147-149. Πρόκειται για τους Γ. Βήκα και Αν. Τσούφλη από το Τσεπέλοβο.

1859. Εξαρχόπουλος, Γεώργιος, Τα δάση του Ζαγορίου, ΗΕ 1 (1952), 41-42.

1877. Λαζαρίδης, Κώστας, Π., Οι προικοδοσίες στο Ζαγόρι στα παληά τα χρόνια, ΗΕ 1 (1952), 689-697.

1894. Μυστακίδης, Αντώνης, Το έργον των αδερφών Ριζάρη, Κιβωτός 1 (1952), 240-242.

1905. Οι κομπογιαννίτες ιατροί του Ζαγορίου, ΗΕ 1 (1952), 49-53, 161-167.

1959. Ανδρουτσόπουλος, Γ., Κατά μήκος της Πίνδου, Ο Παν 23 (1953), 16-19.

1968. Βέλλας, Β., Η Ριζάρειος Σχολή, ΗΕ 2 (1953), 256-257.

1977. Γρίσπος, Πάνος, Τα δάση της Ηπείρου κατά τη μεταβατική περίοδο από την απελευθέρωση μέχρι την συγχώνευσή της με την παλαιά Ελλάδα, ΗΕ 1 (1953), 363-368.

1992. Εξαρχόπουλος, Γεώργιος, Αι δασικαί οδοί Ζαγορίου. (Ιστορία και σημασία αυτών), ΗΕ 2 (1953), 100-103.

2009. Κόκκορος, Μιχ., Το αμιλικόν Κουκουλίου, ΗΕ 2 (1953), 608-609.

2041. Κώδιξ κοινότητος Μονοδενδρίου, ΗΕ 2 (1953), 472-475.

2136. Οι ευεργέται Τσεπελόβουκαι ο Ι. Δούμας, ΗΕ 3 (1954), 672-674.

2147. Οι Βλάχοι στα βουνά τα Ζαγορίσια, ΗΕ 3 (1954), 693-697.

2151. Γουλιμής, Κωνσταντίνος Ν., Από τη χλωρίδα του όρου Γκαμήλα, Το Βουνό 1954, 126-134.

2162. Εξαρχόπουλος, Γεώργιος, Α., Τουρισμός και Ζαγόρι, ΗΕ 3 (1954), 491-493.

2189. Κόκκορος, Μιχαήλ, Ένας ζαγορίσιος θρύλος, ΗΕ 3 (1954), 703-704.

2203. Λαζαρίδης, Κώστας, Π., Οι Ζαγορίσιοι και τ’ άρματα, ΗΕ 3 (1954), 799. Βλ. και αρ. 2223, 2265.

2205. Η οικοτεχνία στο Ζαγόρι, ΗΕ 3 (1954), 1069-1070.

2207. Στοιχεία για τα παλαιά ζαγορίσια φορέματα, ΗΕ 3 (1954), 965-969.

2208. Στοιχεία σχετικά με το εξαφανισμένο χωριό του Ζαγορίου «Πετούρνα», ΗΕ 3 (1954), 573-575.

2251. Παπακώστας, Άγγελος, Ν., Οι φωτιές του Αϊ Βασίλη (πανάρχαιο πρωτοχρονιάτικο έθιμο στο Δυτικό Ζαγόρι), ΗΕ 3 (1954), 42-44.

2296. Βάντζιος, Γεώργιος Αχιλλ., Η αναβίωσις της δημοκρατίας του Ζαγορίου. Οι σύνδεσμοι κοινοτήτων, υπόδειγμα μελετωμένης αποκεντρώσεως, ΗΕ 4 (1955), 54-56.

2313. Ζωνίδης, Πέτρος Χρ., Ζώα και πουλιά στους ηπειρωτικούς θρύλους [επιστολή], ΗΕ 4 (1955), 960-961.

2317. Θωμόπουλος, Ι.Α., Τα ηπειρωτικά τοπωνύμια, ΗΕ 4 (1955), 987-988.

2322. Κόκκορος, Μιχ.,Τα αυστηρά ήθη του Ζαγορίου, ΗΕ 4 (1955), 155-156. Βλ. και αρ. 2338.

2326. Κοσμάς, Νίκος Β., Αι δίοδοι της Πίνδου, ΗΕ 4 (1955), 14-20.

2338. Συμπληρωματικά στοιχεία για την αυστηρότητα των ηθών στο Ζαγόρι, ΗΕ 4 (1955), 361-363. Βλ. και αρ. 2322.

2364. Μυλωνάς, Αλέξ, Κ., Οι ορεινοί πληθυσμοί. Το ιστορικόν της αναγνωρίσεως των κοινοτικών δασών της Ηπείρου, ως και των ιδιωτικών δασοτεμαχίων. Τα «ρόγγια». Το μέλλον του ορεινού κόσμου. Ο πλούτος των βουνών μας, ΗΕ 4 (1955), 815-822.

2379. Παπαθανασίου, Ζήσης Μ., Συμβολή στην ιστορία της Λαϊστας (Ζαγορίου), ΗΕ 4 (1955), 777-779. Βλ. και αρ. 2551.

2406. Στεφάνου, Αναστ. Γ., Από την αυτοδιοίκησις του Ζαγορίου – Ηπείρου. Ανέκδοτα έγγραφα της χώρας Λιασκοβέτση (Λεπτοκαρυάς), 1761-1836, ΗΕ 4 (1955), 622-627, 734-741, 883-891, 989-995, 1091-1094.

2420. Φωτιάδης, Ε. Π., Οι Ριζάρηδες, ΕΕΣΝ περ.Β΄ 10 (1955), τχ. 7, 3,8.

2454. Γεωργακάς, Δημ. Ι., Σλαβική επίδραση στο τοπωνυμικό της Ηπείρου, Μνήμη Σούλη, 149-161.

2478. Θεοδώρου, Σάββας Θ., Επιγραφαί και ενθυμήσεις (Μονοδενδρίου Ζαγορίου),

ΗΕ 5 (1956), 366-369.

2493. Κοσμάς, Νίκος Β., Το ηπειρωτικό λαϊκό σπίτι, ΗΕ 5 (1956), 713-722.

2499. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Απ’τις ευεργετικές πράξεις της Καπεσοβίτισσας αρχόντισσας Χρυσής Πασχάλη, ΗΕ 5 (1956), 446-447.

2500. Γύρω απ’ την ονομασία και την καταγωγή των Σαρακατσαναίων, ΗΕ 5 (1956), 362-365. Βλ. αρ. 2402.

2502. Το «Σελιό» Κουκουλίου, ΗΕ 5 (1956), 703-705.

2509. Λιβαδεύς, Αλέξ. Δ., Η δράσις του αμάχου πληθυσμού Ζαγορίου, ΗΕ 5 (1956). 844-845.

2524. Μιχαηλίδης, Γιώργος, Αναρρίχησις στη Γκαμήλα, Το Βουνό 1956, 107-109.

2532. Μπόγκας, Ευάγγελος, Εθνικότης μερικών λέξεων των Σαρακατσαναίων, ΗΕ 5 (1956), 573-576.

2536. Νικολαϊδης, Ιωάννης Ν., Παλαιογραφικά Ζαγορίου, ΗΕ 5 (1956), 873-880, 993-1000.-6 (1957), 9-17.

2551. Παπαθανασίου, Ζήσης Μ., Το καστράκι στο Δυτικό Ζαγόρι, Μνήμη Σούλη, 81-94.

2564. Σακελλόπουλος, Γ., Σχέδιον επανεποικισμού και αξιολογήσεως Ζαγορίου, ΗΕ 5 (1956), 735-740.

2654. Παπασταύρου, Χρήστος, Ο δασικός πλούτος, ΗΕ 6 (1957), 527-530. Απόσπασμα από το Ν. Ι. Λάζου, Τα δάση Θεσσαλίας και Ηπείρου, Αθήναι 1935, Βλ. Αυτοτελή, αρ. 875.

2667. Σαραλής, Γιάννης, Αρίστη – Βοϊδομάτης, ΗΕ 6 (1957), 53-56.

2689. Από την αναθεμελίωσιν της Ριζαρείου Εκκλησ. Σχολής, Ορθόδοξος Σκέψις 1 (1958), 44-46.

2698. Άμαντος, Κ., Η Ριζάρειος Σχολή, Νέα Εστία 64 (1958), 994-996.

2700. Βέλλας, Βασ. Μ., Ο νέος τύπος της Εκκλησιαστικής «Ριζαρείου Σχολής», Ορθόδοξος Σκέψις 1 (1958), 26-27, 41-43, 55-57, 70-71.

2705. Γιοφύλης, Φώτος, Τα ηπειρωτικά ήθη, έθιμα και τραγούδια, Φιλολογική Πρωτοχρονιά 15 (1958), 480-487.

2712. Καββαδίας, Γ.Β., Γαμήλια έθιμα των Σαρακατσαναίων του Τσεπελόβου, ΗΕ 7 (1958), 480-487.

2713. Μεταφυσικές δοξασίες των Σαρακατσαναίων του Τσεπελόβου, ΗΕ 7 (1958), 35-41.

2721. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Από τα λαογραφικά στοιχεία του Κουκουλίου – Ζαγορίου για τα δωδεκαήμερα, ΗΕ 7 (1958), 890-896.

2722. Γύρω από ένα έγγραφο των «σουμπασάδων» Ζαγορίου, ΗΕ 7 (1958), 639-640. Βλ. και αρ. 2734, 2757.

2731. Νικολαϊδης, Ιωάννης Ν., Γεώργιος Ριζάρης και Μονοδένδριον, ΗΕ 7 (1958), 357-363, 475-479, 658-663.-8 (1959) 103-107.

2734. Οικονόμου, Γ.Δ., [επιστολή για σουμπασάδες], ΗΕ 7, (1958), 725.

2757. Οι σουμπασάδες [επιστολή], ΗΕ 7 (1958), 814-815.

2761. Στεφάνου, Αναστ., Η ανασυγκρότησις της Ηπείρου. Γεωγραφική εξάπλωσις και οικονομική σημασία των δασών της, ΗΕ 7 (1958), 142-153.

2764. Φωτιάδης, Ευάγγελος Π., Οι Ριζάρηδες εθνικοί ευεργέται, ΕΕΣΝ περ. Β΄ 13 (1958), τχ. 8, 6.

2768. Aubouin, Jean-Brunn, J.H., Zone ionienne et zone du Gavrovo en Epire septentrionale; le Mitsikeli et le Tymphe, AGPH 9 (1958), 242-248.

2771. Robert, Jeanne. Robert, Louis, Bulletin epigraphique. Grece centrale et septentrionale, REG 71 (1958), 251-262.

2789. Γρίσπος, Πάνος, Το πρόγραμμα αναπτύξεως Ηπείρου, Ζώνη Πειραματισμού και επιδείξεως Κονίτσης – Ζαγορίου – Παρακαλάμου, ΗΕ 8 (1959), 43-47, 143-145, 397-405, 490-498, 570-572.

2841. Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ., Τα βουνά της Ηπείρου, Φιλολογική Πρωτοχρονιά 16 (1959), 477-481.

2842. Παπαβρανούσης, Ευστάθιος Χρ., Υδροδυναμική εκμετάλλευσις του Άνω Αώου. Μία άγνωστος και σημαντική πηγή ενεργειακού πλούτου, Τεχνικά Χρονικά περ. Β΄ τχ. 173-174 (Μαρτ. 1959), 14-18.

2879. Χριστοδούλου, Μιχάλης, Η Αστράκα του Παπίγγου, Το Βουνό 1959, 45-48.

2897. Βέλλας, Βασ. Μ., Η Ριζάρειος Σχολή, Ορθόδοξος Σκέψις 3 (1960), 110-111.

2913. Θεοδώρου, Σ., Βίκος, Το Κολοράδο της Ελλάδος, ΕΕΣΝ 15 (1960), τχ. 5, 18.

2918. Λαζαρίδης, Κώστας, Π., Ο «Κουτσοκέφαλος» του Κουκουλίου, ΗΕ 9 (1960), 395-400.

2927. Ηπειρωτικά μοιρολόγια, ΗΕ 9 (1960), 929-939.

2928. Ηπειρωτικά τραγούδια, ΗΕ 9 (1960), 301-317.

2938. Χρονικά σημειώματα από την ιερά μονήν Αγ. Νικολάου Σκαμνελίου, ΗΕ 9 (1960), 198-204.

2940. Πετρόχειλος, Μιχ. Κ., Κωνστ. Βαρζώκας, ένας Ζαγορίσιος ποιητής, ΗΕ 9 (1960), 260-263.

2996. Ιδοσίδης, Μ. Τσαντίλης, Δ., Πρώτη διαδρομή στη Β. κόψη της Γκαμήλας, Το Βουνό 1961, 147-148.

3019. Οικονόμος, Μάνθος Κ., Ευεργέται Ζαγορίου, ΗΕ 10 (1961), 7-12, 141-143, 611-622, 797-799, 901-902, 978-980.

3025. Παπακώστας, Άγγελος Ν., Ο Βοϊδομάτης και τα μνημεία του, Νέος Κουβαράς 1 (1961), 138-154 (Αναδημοσίευση, με μικρές διαφορές, του αρ. 1693).

3034. Πετρόχειλος, Μιχ. Κ., Το Καπέσοβον του Ζαγορίου, ΗΕ 10 (1961), 483-490.

3040. Σαραλής, Γιάννης, Λαογραφικά Αρίστης Ζαγορίου, ΗΕ 10 (1961), 223-226, 331-334, 642-644, 817-824, 912-916, 1095-1100.- 11 (1962), 145-147. Από τη σ.642 ο τίτλος του άρθρου γίνεται «Το Ζαγορίσιο σπίτι». Βλ. αρ. 3070.

3070. Αδάμ Πέτρος Β., Κολλιντώ, [επιστολή], ΗΕ 11 (1962), 93.

3103. Κωνσταντίνος Ι. Βαρζώκας (ο Καπεσοβίτης δάσκαλος, ο λόγιος, ο ερευνητής και λαογράφος, ο αγνός πατριώτης, ο ποιητής), ΗΕ 11 (1962), 817-828.

3104. Ο Τσεπελοβίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, ΗΕ 11(1962), 616-620.

3122. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στο Ζαγόρι. (Γραπτές μαρτυρίες – αθησαύριστες παραδόσεις – εικόνες), Νέος Κουβαράς 2 (1962), 20-28.

3156. Βάντζιος, Γ., Τα Ζαγοροχώρια, Πειραϊκή – Πατραϊκή 9 (1963), τχ. 94, 11-12

3180. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Πως «πάτησε» το Τσεπέλοβο ο λήσταρχος Νταβέλης. (Από τις σελίδες της ιστορίας του Ζαγορίου), ΗΕ 12 (1963), 369-380.

3193. Νικολαϊδης, Ιωάννης Ν., Ζαγορισιακά θέσμια, ΗΕ 12 (1963), 1-5.

3194. Οικονομίδης, Δημήτρ. Β., Λαογραφική αποστολή εις τα χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου Ηπείρου (8 Ιουλ. – 7 Αυγ. 1963). ΕΛΑ 15-16 (1962-63) 1964, 321-336.

3195. Λαογραφική αποστολή εις την περιοχή του Δυτ. Ζαγορίου Ηπείρου (7 Ιουλ. – 5 Αυγ. 1962). ΕΛΑ 15-16 (1962-63) 1964, 245-258.

3230. Robert, Jeanne – Robert, Louis, Bulletin epigraphique. Epire, Illyrie, Dalmatie, REG 76 (1963), 140 -147.

3257. Ζαφειρόπουλος, Δ., Μία φθινοπωρινή Γκαμήλα, Το Βουνό 1964, 116-120.

3259. Θεοδώρου, Σάββας Θ., Η αρχιτεκτονική των σπιτιών και επιγραφαί κτίσεως αυτών, περιοχής Μονοδενδρίου, ΗΕ 13 (1964), 198-199.

3261. Ι.Γ.Τ., Η Ριζάρειος Σχολή εις την γενέτειραν των Ριζαρών (προσκήνυμα εις το Μονοδένδρι), Εκκλησία 41 (1964), 367-369.

3262. Ιδοσίδης, Π. – Γιαννακόπουλος, Π., Αναρρίχησις στη Βόρεια ορθοπλαγιά του δυτικού πύργου του συγκροτήματος της Γκαμήλας, Το Βουνό 1964, 48-50.

3269. Η ιστορική οικογένεια των Μισιαίων (από το Μονοδένδρι του Ζαγοριού), ΗΕ 13 (1964), 715-721.- 14 (1965), 14-25.

3276. -, Μύλοι και μυλωνάδες, ΗΕ 13 (1964), 228-234.

3278. Μπόγκας, Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, ΗΕ 13, (1964), 128-131.

3334. Ιδοσίδης, Π., Αναρριχήσεις στους Πύργους του Παπίγγου, Το Βουνό 1965, 49-52.

3347. Μπέττης, Στέφ., Η κουμπανία των λαϊκών οργάνων στον τόπο μας, ΗΕ 14 (1965), 372-378.

3360. Η συμβολή του Ζαγορίου στην επανάσταση του Εικοσιένα, Νέος Κουβαράς 3 (1965), 1966, 12-88.

3369. Σαραλής Γιάννης, Δημοτικά τραγούδια του Ζαγορίου, ΗΕ 14 (1965), 43-48, 143- 149, 266-267.

3383. Τσάρας, Ιωάννης, Απ’ την ιστορία του σχολείου του Καπέσοβου, ΗΕ 14 (1965), 228-234.

3399. Βαγενάς, Νάσος, Τραγούδια του Τσεπελόβου Ιωαννίνων, Παρνασσός περ. Β’ 8 (1966), 100-104.

3413. Κασσανδρέας, Π., Αξιοποίησις του απολαμβανομένου ξυλώδους όγκου εκ των δασών της Ηπείρου, Αγροτική Οικονομία 25 (1966), 49-58.

3414. Κουλεϊμάνη, Ιουλία, [Αρχαιότητες και μνημεία Ηπείρου], ΑΔ 21 (1966), Β2 Χρονικά, 1968, 287, 289-290. Ανασκαφή στην πλατεία «Κιλκίς» της Άρτας και στη Βίγλα Ζαγορίου.

3425. Οικονομίδης, Δημητρ. Β., Λαογραφική έρευνα εις Μονοδένδριον και Βίτσαν Ζαγορίου Ηπείρου (14 Ιουλ. – 4 Αυγ. 1966), ΕΚΕΕΛ 18-19 (1965-66) 1967, 271 288.

3441. Τρίμμης Ιωάννης, Ηπειρώται ομότεχνοι του Θείου Ασκληπιού (Ζαγορογιατροί – Βηκογιατροί), Τόμος Πράτσικα, 316-536.

3469. Γρίσπος, Πάνος, Δασική λαογραφία (της Ηπείρου), ΗΕ 16 (1967), 524 -529. -17 (1968), 33-43, 120-139, 224-229, 312-317, 400-405, 510-518.-18, (1969), 53-56, 152-156, 231-235, 351-355, 451-456, 564-569.-19 (1970), 64-71, 185-192, 301-308, 456-463, 566-576, 714-722.-20, (1971), 75-81, 200-208, 380-391, 918-932.- 21 (1972), 57-66, 160-168, 291-299. Ββκρ. Δ. Κόκκινος, ΗΕ 22 (1973), 614-615.

3500. Πολίτης, Λίνος, Σύμμεικτα: Η κτητορική επιγραφή της μονής Αγίας Παρασκευής Βίτσας και η χρονολογία της, Ελληνικά 20 (1967), 421-426.

3524. Robert, Jeanne – Robert, Louis, Bulletin Epigraphique. Epire, Illyrie, REG 80 (1967), 502-506.

3584. Νέοι κιβωτιόσχημοι τάφοι της ΥΕ ΙΙΙ Β.Γ. Περιόδου εξ Ηπείρου, ΑΕ 1969 (1970), 179-207. Αναφέρονται τάφοι από τον Ελαφότοπο και στο Μαζαράκι.

3608. Καχριμάνης, Νικηφόρος, Ο Γ. Ριζάρης και η βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Σχολής, 125ετηρίς Ριζαρείου, 265-282.

3611. Κουτσογιάννης, Δημ., Σκιαγραφίαι των εκτελεστών της διαθήκης [του Γ. Ριζάρη] 125ετηρίς Ριζαρείου, 203-244.

3614. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Άγνωστοι εθνικοί αγωνιστές από το Κουκούλι Ζαγορίου. (ο Παπασακελλάριος και τα παιδιά του Μάνθος και Ιωάννης), ΗΕ 18 (1969), 122-126.

3627. Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος, Μάνθος και Γεώργιος Ριζάραι, ιδρυταί της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Η ιστορία της Σχολής, 125ετηρίς Ριζαρείου, 11-50.

3637. Σούρλας, Ευρυπίδης, wood-carving in Epirus, Quality αρ.5 (Απρ. 1969) Αφιέρ. Ήπειρος, 17-18.

3641. Τιμαγένης, Ι. Γ., Η Ριζάρειος Σχολή εις την γενέτειραν των Ριζαρών, 125ετηρίς Ριζαρείου, 701-706.

3647. Φωκάς, Αντώνιος, Ποίον το όνομα της μητρός των Ριζαρών, 125ετηρίς Ριζαρείου, 178-186.

3653. Fraser, P.M., Archaelogy in Greece, 1968-69. Epirus, AR 15 (1968-69), 21-22 Περιλαμβάνονται Arta, Komboti, Dodona, Zagori.

3657. Ο επίσημος εορτασμός της 125ετηρίδος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (1844-1969), Εκκλησία 47 (1970), 55-65.

3679. Δελημήτρος, Ευάγγ., Συμπληρώματα και διορθώσεις εις τα περί Σαρακατσαναίων της Ηπείρου, ΗΕ 19 (1970), 274-278.

3702. Η 125ή επέτειος της Ριζαρείου Σχολής, Εκκλησία 47 (1970), 53-54.

3713. Πατσέλης, Νικόλαος Β., Οικονομική βιβλιογραφία της Ηπείρου, ΗΕ 19 (1970), 340-347, 480-488.

3730. Ο πολιτισμός της Ηπείρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, Νέα Εστία 89 (1971), 587-596.

3740. Γκανιάτσας, Κων., Βοτανικαί έρευναι επί της χαράδρας του Βίκου, ΗΕ 20 (1971), 251-275.

3746. Ιωαννίδου, Φρόσω, Η ελληνίδα της Πίνδου στην εποποϊα του ’40, ΠΕΒΕ αρ. 109 (Ιαν. – Φεβ. 1971), 66-68.

3798. Νέα προσφυγή της Ριζαρείου, Πάνταινος 64 (1972), 741-742.

3809. Βλάχος, Κώστας Π., Δύο αντίγραφα από κώδικα της μονής Ασπραγγέλου, ΗΕ 21 (1972), 152-154.

3810. Πανδεκτική του ηγουμένου και των πατέρων τηε ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου Φραγγάδων, ΗΕ 21 (1972), 717-718.

3837. Σύμμεικτα. Από τη λαϊκή λατρεία του Αγίου Νικολάου στο κεντρικό Ζαγόρι Ηπείρου, Λαογραφία 28 (1972), 373-375.

3840. Λουκάτος, Δημ. Σ., Η στιχουργική καταγραφή των δημοτικών μας τραγουδιών. (Σχόλιο σε κείμενα του τεύχους 241-42 της Ηπειρ. Εστίας), ΗΕ 21 (1972), 590-594.

3855. Παϊσιος, Γεώργιος, Χρονικά σημειώματα κ.λ.π. αναφερόμενα ιδίως εις τον Πάπιγγον, ΗΕ 21 (1972), 679-688.

3883. Leake, William Martin, Ορειβασία στην Πίνδο (Μτφρ. Παν. Καραγιώργου), ΗΕ 21 (1972), 41-45.

3922. Κρεκούκιας, Δημ. Α., Ένα παλιό ζαγορήσιο γιατροσόφι, ΗΕ 22 (1973), 237-249.

3924. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Μικρές παλιές αδημοσίευτες ζαγορίσιες διαθήκες, ΗΕ 22 (1973), 449-460.- 23 (1974), 40-46, 612-621. – 24 (1975), 313-325.

3928. Λώλης, Νίκος Β., Παραδοσιακά στοιχεία και αρχιτεκτονική του λαϊκού ηπειρωτικού σπιτιού, ΗΕ 22 (1973), 496-499.

3934. Ξηραδάκη, Κούλα, Ένα προικοσύμφωνο που συνετάγη στο Πάπιγκο το 1880, ΗΕ 22 (1973), 654-655.

3976. Βοκοτοπούλου, Ι.Π., [Αρχαιότητες και μνημεία Ηπείρου, 1973-1974]. Ανασκαφαί Βίτσα Ζαγορίου, ΑΔ 29 (1973-74), Β2 Χρονικά, 1979, 596-597.

3979. Γκανιάτσας, Κων., Έρευνα επί των φαρμακευτικών φυτών της χαράδρας του Βίκου, ΗΕ 23 (1974), 212-229, 393-411.

3987. Καψάλης, Φωκίων Ι., Ορειβατώντας. (Πάπιγγο- Καταφύγιο Γκαμήλας), ΗΕ 23 (1974), 708-709.

3993. Λώλης, Νίκος Β., Το γιοφύρι αρχιτεκτονικό στοιχείο του ηπειρωτικού χώρου, ΗΕ 23 (1974), 49.

4009. Παπαζήσης, Δημ., Βλάχοι (Κουτσόβλαχοι), ΗΕ 23 (1974), 606-611. -24 (1975), 3-18, 150-161, 295-305, 433-452, 628-646.

4038. Δάνος, Τάκης, Λαογραφικά Βίτσης Ζαγορίου, ΗΕ 24 (1975), 792-795.

4040. Κ. Β., Τα γραφικά Ζαγοροχώρια: Μονοδένδρι, χαράδρα Βίκου, Πειραϊκή – Πατραϊκή 21 (1975), τχ. 172, 49-50.

4047. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Παραδοσιακά παιχνίδια του χωριού μου (Κουκουλίου Ζαγορίου), ΗΕ 24 (1975), 28-42, 166-189.

4061. Παπαιωάννου, Γ.Ι., Τοπωνύμια Παπίγγου Ζαγορίου, ΗΕ 24 (1975), 655-669, 796-809.

4104. Θεοδώρου, Σάββας, Παλαιογραφικά έγγραφα περιοχής Μονοδενδρίου Ζαγορίου, ΗΕ 25 (1976), 184-186, 904-908.

4108. Ιωαννίδου, Φρόσω, Ηρωίδες της Πίνδου, ΠΕΒΕ AR. 132 (1976), 50-57.

4118. Λαζαρίδης, Κώστας Π., Από τα λαογραφικά του χωριού μου (Κουκουλίου Ζαγορίου), ΗΕ 25(1976), 586-597.- 26, (1977), 706-719, 925-937.- 28 (1979), 842-854, 1045-1057.- 29 (1980), 45-56, 441-456.

4119. Οι ληξουριώτικες πατάτες στην Ήπειρο. Μια επιτυχημένη μεταφύτευση του 1934, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος 5 (1976), τχ. 49-50, 23-24. Αναδημοσίευση από το: Κ.Π. Λαζαρίδη, Μπάγια ή Κήποι, η πρωτεύουσα του Ζαγοριού, Γιάννινα 1975, 115-116, Βλ. Αυτοτελή, αρ. 1641.

4126. Μουγογιάννης, Γιάννης Γ., Στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου (οδοιπορικό), ΗΕ 25 (1976), 120-122.

4138. Πέτσας, Φώτιος, Τρία ανέκδοτα έγγραφα, ΗΕ 25 (1976), 713-716. Αφορούν την Αρτσίστα (σημ. Αρίστη) και το Μεσοβούνι, τσιφλίκι – χωριό της μονής Σπηλαιώτισας.

4149. Χαριτωνίδου, Αγγελική Σ., Τα Ζαγόρια και η ζωντανή παρουσία της ιστορίας τους, Ζυγός περ. Β’ τχ. 19 (Μαρτ. – Απρ. 1976), 55-61.

4169. Βασιλάς, Ηλίας, Ιστορικά παιδικά τραγούδια του τόπου μας, ΗΕ 26 (1977), 389-392.

4176. Γιαννουλόπουλος, Χρ., Πίνδος, Πειραϊκή – Πατραϊκή 23 (1977), τχ. 180, 31.

4188. Θεοδώρου, Σάββας, Δάσκαλοι από το Μονοδένδρι, ΗΕ 26 (1977), 20-26.

4198. Λουκόπουλος, Νίκος Δ., Από το Σμόλικα, ο Παν 50 (1977), 99-103.

4200. Μάλαμας, Λάμπρος, Σμόλικας και Δρακόλιμνη: Ορειβατικές εντυπώσεις, Μετέωρα 31 (1977), τχ. 206-211, 108-109.

4202. Φλαμπουράρι, Πειραϊκή – Πατραϊκή 23 (1977), τχ. 179, 72-73.

4203. Η χαράδρα του Βίκου, Πειραϊκή – Πατραϊκή 23 (1977), τχ. 180, 30.

4255. Θεοφίλου, Μελέτιος, Aspects sociaux du problem demographique dans un village de l’ Epire du Nort – Est [Vitsa de Zagori] et en Grece plus generalement, BS 19 (1978), 373-411.

4305. Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ., Ο ναός του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι Ζαγορίου, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, Αθήνα 1979, 111-120.

4311. Ζώτος, Μενέλαος Σ., Το δημοτικό τραγούδι της Βορείου Ηπείρου, 3ο ΣΛΒΧ, 255-271.

4312. Θεοδώρου, Σάββας, Ενθυμήσεις και άλλα παλαιογραφικά έγγραφα περιοχής Μονοδενδρίου, ΗΕ 28 (1979), 210-217.

4334. Τζιόβας, Δημήτριος Φρ., Κοινωνική συγκρότηση και ανθρωπογεωγραφία του Ζαγοριού, ΗΕ 28 (1979), 241-251.

4347. Η Ακαδημία Αθηνών, Περί της προς την εκκλησίαν και το έθνος προσφοράς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, και η απάντησις της Σχολής εις τας επικρίσεις ηπειρωτικών σωματείων, Εκκλησίαν 57 (1980), 72-74.

4353. Αράπογλου, Μιχάλης, Ζαγόρι: Παράδοση και χώρος, Άνθρωπος + Χώρος, τχ. 16 (Ιούλ. – Αύγ. – Σεπτ. 1980), 26-27.

4378. Καβακόπουλος, Παντελής, Τα θεσσαλικά τραγούδια και οι επιδράσεις από τις γύρω περιοχές, ιδιαίτερα της Ηπείρου, 1ο Θεσσαλικό Συνέδριο, 81-94.

4411. Στρωτός, Βάσος, Τα όμορφα Ζαγοροχώρια, Πειραϊκή – Πατραϊκή 26 (1980), τχ. 191, 78-79.

4420. Χαρίσης, Βασίλης, Ηπειρωτική αρχιτεκτονική. Σχέση ανάμεσα στο ύφος του ηπειρωτικού χώρου και της αρχιτεκτονικής του, Τέχνη και Πολιτισμός, τχ.5 (Απρ. – Μάης 1980), 37-42.

4433. Hammond, N.G.L., The hosts of Sacred Envoys Travelling through Epirus, ΗΧ 22 (1980), 9-19.