ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1842 - )

Γεννήθηκε στη Βίτσα του Ζαγορίου. Αφού έμαθε εδώ τα πρώτα γράμματα, γράφτηκε πρώτα στη Ζωσιμαία Σχολή και κατόπιν στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας. Ακολούθως, υπηρέτησε ως Καθηγητής σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης. Το 1869 ίδρυσε μαζί με τους Αθ. Τάγη, Μιλτ. Πανταζή και Καλωταίο στην Κωνσταντινούπολη το Ελληνικό Λύκειο. Παράλληλα, υπήρξε για χρόνια Γενικός Γραμματέας του «Φιλολογικού Συλλόγου Κων­σταντινουπόλεως». Στα 1880 μετακόμισε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε ως οικοδιδάσκαλος των παιδιών του Χριστάκη Ζωγράφου και κέρδισε την εκτίμησή του με αποτέλεσμα να αναλάβει τη διεύθυνση του Τραπεζιτικού του Γραφείου στο Παρίσι και τη διαχείριση της πε­ριουσίας του στην Κωνσταντινούπολη και στη Λαζαρίνα της Θεσσαλίας (ορυζοκαλλιέργεια και ζαχαροβιομηχανία).

Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, από το οποίο ξεχωρίζουν τα ακόλουθα έργα :

Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, 1866

Περί Δωδώνης, 1867

Η Δημοσία εκπαίδευσις των ελλήνων από την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον (στα γαλλικά), Παρίσι 1881

Η γλώσσα του Έλληνος. Ο πτωχοπρόδρομος και οι οπα­δοί αυτού, 1909

Περί των δημοδών μνημείων εν τη ελληνική λογοτεχνία και εν τη ζώση λαλιά του λαού, 1910

Βυζαντιναί σελίδες, 1910

Παράλληλα, δη­μοσίευσε μελέτες και άρθρα με το ψευδώνυμο «Μούντζοφλος» σ' εφημερίδες και περιοδικά της Κωνσταντινούπολης. Ξεχωρίζει η έκθεσή του στην Επετηρίδα «του Ηπειρώτικου Φιλολογικού Συλλόγου Κων/λεως» έτος Β' 1873-1874 «περί της καταστάσεως της εν Ηπείρω ελληνικής παιδείας κατά το 1874».

Βιβλιογραφία

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις : Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, 1936, 175

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 183-184

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 28 (1979) 43

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 71