ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΣΙΜΑΝΗΣ (1901 – 1986)

Γεννήθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου. Αφού τέλειωσε εδώ το Δημοτικό Σχολείο, φοίτησε στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, από όπου αποφοί­τησε με πτυχίο κατάλληλο για ιερέας και δάσκαλος. Υπηρέτησε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως δάσκαλος στην περιφέρεια Κόνιτσας. Εργάστηκε ως υπάλληλος της Τοπογραφικής Υπη­ρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και κατόπιν της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής. Συμμετείχε ως έφεδρος αξιωματικός στη Μικρασιατική Εκστρατεία και διετέλεσε Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Υπαξιωματικών Παλαιών Πολεμιστών και της «Ανωτάτης Συνομο­σπονδίας Παλαιών Πολεμιστών της Ελλά­δος». Ανέπτυ­ξε πατριωτική δράση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Έργα του αποτελούν τα :

Οι παλαιοί πολεμισταί εν τη Κοινωνία και τω Κράτει, 1936

Εφεδρική Νομοθεσία από το 1922 μέχρι του 1939, 1939.

Η 25η Μαρτίου 1821, 1944

Διατί οι πολεμισταί του σημερινού πολέμου είναι υπέρτεροι των άλλων, 1947

Οι έφεδροι πολεμισταί εν τη Κοινωνία και τω Κράτει, 1953

Ο Χριστιανισμός ως παράγων δια την απάμβλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητος, 1958

Η Νομοθεσία των Εφέδρων πολεμιστών εις ενιαίον κείμενον, 1961

Κολυμβήθρα Πνευματικού Βαπτίσματος (Τόμος Α’ 1967, Τόμοι Β’ και Γ’ 1968).

Μασόνοι κατά Μασονίας 1968.

Αποδιασυρμός της ιστορίας των Εθναρ­χών Πατριαρχών 1972

Μνήμες Ερμιονίδος, 1975

Οι Πατριάρχαι Κων­σταντινουπόλεως (Α' και Β’ τόμος), 1981

Δώρα ιστορικής μνήμης Αρίστης Ζαγορί­ου, Αθήναι 1982.

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 10

Πέτσας Φ. Μ. – Σαραλής Γ. Α., Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι, Αθήνα 1982, 323

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 67

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 449 – 450