ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Κατάγεται από το Ηλιοχώρι – Ντομπρίνοβο Ζαγορίου. Έγραψε το βιογραφικό βιβλίο «Γράμματα στο Μιχάλη», το οποίο αποτελείται από αυτοτελή γράμματα. Αυτά αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και έχουν ιδιαίτερη αξία διότι εμπεριέχουν σημαντικά ιστορικά, λαογραφικά και κοινωνικά στοιχεία