ΣΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1922 - 1996)

Γεννήθηκε στα Γιάννινα, αλλά η κατα­γωγή του ήταν από το Μονοδένδρι Ζαγορίου. Φοίτησε στο Α' Ελισσαβέτειο Δημοτι­κό Σχολείο κι έπειτα στη Ζωσιμαία Σχολή. Κατόπιν, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δίδαξε ως Φιλόλογος στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, σε Γυμνάσια και Λύκεια των Ιωαννίνων, όπου διετέλεσε Γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης, και ως Λέκτορας Νεοελληνι­κής Γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακολούθως, υπηρέτησε ως Γενι­κός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης. Μετά τη συνταξιοδότησή του δίδαξε Ειδική Διδακτική Εκθέσεων Ιδεών στους επιμορφούμενους φιλόλογους στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ).

Το έργο του αποτελείται από :

Το εγκόλπιο του υποψηφίου φοιτητού (σε θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας)

Νεοελληνιστής, Γιάννινα, 1969.

Φροντιστής, Γιάννινα, 1989, επανέκ­δοση 1995 (12 θέματα - μαθήματα εκθέ­σεως ιδεών και τρόπος ανάπτυξης).

Ειδική Διδακτική Διορθώσεως Εκθέσεως Ιδεών - CORRECTOR (για καθηγητές -διορθωτές εκθέσεων ιδεών), Ιωάννινα, 1989, επανέκδοση 1995.

Δημοσίευση μελετών Νεοελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας σε φιλολογικά περιοδικά και εφημερίδες, εισηγήσεις Νεοελληνικής Γλώσσας και διδακτικής Εκθέσεων σε σεμινάρια κλπ.

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 11

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 62

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 407 - 408