ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Σ. (1850 - 1907)

Καταγόταν από το Μονοδέντρι Ζαγορίου. Ήταν λόγιος και πανεπιστημιακός. Διετέλεσε Καθηγητής της Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έγραψε κριτικά σχόλια στον Πλάτωνα, τον Δημήτριο τον Ψευδοφαληρέα κ.ά., καθώς και βίους Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων. Αξιομνημόνευτη είναι και η μελέτη του «Η Ισοκράτειος ρητορική τέχνη από των λόγων αυτού ποριζομένη». Έγραψε, επίσης, μελέτες στην αρχαία ελληνική.

Μερικά από τα έργα του είναι τα :

Περί του καθ’ Όμηρον οικιακού βίου, Κωνσταντινούπολις 1868

Περί της παιδευτικής των Ελληνικών γραμμάτων δυνάμεως, Κωνσταντινούπολις 1869

Ανθολόγιον τεχνολογικόν, Κωνσταντινούπολις 1874

Γραμματική της Αττικής διαλέκτου, Αθήναι

Συντακτικόν της Αττικής διαλέκτου μέγα, Αθήναι

Ανθολογία τεχνολογική προς άσκησιν εν τη γραμματική, Αθήναι

Κατάλογος των της Αττικής διαλέκτου ανωμάλλων ρημάτων, Αθήναι 1889

Περί της διδασκαλίας της αρχαίας Ελληνικής, Αθήναι 1889

Ανασκευή των κατά της Γραμματικής αυτού κατηγοριών, Αθήναι 1895

Περί του νόθου των Πλάτωνος νόμων Α’, Αθήναι 1896

Γεώργιος Γαρδίκας γελοιοποιών την κρίσινβ των διδακτικών βιβλίων και κακουργών άμα εν αυτή, Αθήναι 1897

Περί του νόθου των Πλάτωνος νόμων Β’, Αθήναι 1897

Περί της Ρητορικής ως κλάδου της Φιλολογίας, Αθήναι 1898

Περί του διασαφητικού της Ελληνίδος φωνής, Αθήναι 1899

Κριτικά εις Ουσενήρου και Ραδερμαχήρου έκδοσιν του Διονυσίου του Αλικαρνασέως Α’, Αθήναι 1900

Περί του νόθου των Πλάτωνος νόμων Γ’ και επανορθωτικά εις αυτούς, Αθήναι 1901

Κριτικά εις Ουσενήρου και Ραδερμαχήρου έκδοσιν του Διονυσίου του Αλικαρνασέως Β’, Αθήναι 1902

Επανορθωτικά εις Δημήτριον τον Ψευδοφαληρέα, Αθήναι 1903

Η Ισοκράτειος Ρητορική από των λόγων αυτού ποριζομένη, Αθήναι 1904

Η του κ. Ανδρέα Σκιά φιλολογική και λογική δύναμις υπό δύο βιβλίων αυτού μηνυομένη, Αθήναι 1905

Η του κ. Ανδρέα Σκιά απολογία μάλλον της κατηγορίας αυτόν ελέγχουσα, Αθήναι 1906

Βιβλιογραφία

Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις : Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, 1936, 164

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ζαγοριακά οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου / Υπό Ιωάννου Λαμπρίδου, δαπάνη Ιω. Κασσανδρέως. Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου της Αυγής, 1870, 47

Οικονόμου Γεώργιος Αθ., Δύο σύγχρονοι διδάσκαλοι της Ζωσιμαίας Σχολής : Εμμανουήλ Σαγκριώτης και Μιλτιάδης Πανταζής, Ηπειρωτική Εστία 8 (1959), 223-225

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 235

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων περιοχής Ζαγορίου. Από το Μεθόδιο Ανθρακίτη ως σήμερα, Γιάννινα 1990, 44 – 45