ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (1943 - 2004)

Γεννήθηκε στη Βίτσα Ζαγο­ρίου και ήταν κόρη του Ιωάννη Νικολαΐδη. Αποφοίτησε με άριστα τόσο από το Γυμνάσιου Θηλέων Ιωαννίνων, όσο και από τη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ιωαννίνων. Σπούδασε στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία ανα­γορεύτηκε διδάκτορας.

Υπήρξε συ­νεργάτης της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελε­των και διετέλεσε Καθηγή­τρια του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έργο της περιλαμβάνει τα :

Ο Δημήτριος Μάρκου Μπότσαρης (1814-1871) και η ανέκδοτη αλληλογραφία του με τον Κυβερνήτη Καποδίστρια. Περιοδι­κό «Δωδώνη» της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, Β' Τόμος 1973 (κυκλοφόρησε και σε ανάτυπο).

Το Αρχείο Ιωάννου Λάππα και Αντιγόνης Τζαβέλλα (1912-1913) και η απελευθέρω­ση των Ιωαννίνων, έκδοση Ε.Η.Μ., 1975.

Ο Ελληνικός Εθνικός Σύλλογος Κοσσυ­φοπεδίου, περιοδικό «Μακεδονικά», τό­μος ΙΣΤ' 1976.

Ξένες προπαγάνδες και εθνική Αλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρ­ραχίου και Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Έκδοση Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου της Ε.Η.Μ., Ιωάννινα 1978.

Οι Κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας (αρχές 18ου αιώνα - 1912). Έκδοση Ι.Μ.Ι.Α.Χ. της Ε.Η.Μ. Ιωάννινα 1979.

Η στάση της Τουρκίας απέναντι στους Αλβανούς σε συνδυασμό με τη διάδοση της Μεγάλης Ιδέας στην Ήπειρο (Μέσα του 19ου αιώνα), που περιλαμβάνεται στην επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων «Η Δωδώνη», 1979.

Συμβολή στην ιστορία τεσσάρων ελληνι­κών κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (ZEMUN, NOVI, SAD, URSOVA, TEMESVAR), 1980.

Σχολεία και Διδάσκαλοι της Μητροπολιτι­κής Επαρχίας Ιωαννίνων (στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα), ανατ. από το «Ηπειρωτικό Ημερολόγιο», 1981, Ιωάννινα.

Ο Ηπειρωτικός Τύπος κατά την προαπελευθερωτική περίοδο, 1983.

Η Αλβανική κίνηση στο Βιλαέτι Ιωαννί­νων και η συμβολή των Λεσχών στην ανάπτυξη της (1908-1912). Έκδοση Ι.Μ.Ι.Α.Χ., 1984.

Η Ρουμανική προπαγάνδα στο Βιλαέτι Ιω­αννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου. Τόμος Α' (μέσα 19ου αι.-1900) 1995, σελίδες 452.

Στις εκλογές που έγιναν στις αρχές του 2001, εκλέχτηκε Πρόεδρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών.

 

Βιβλιογραφία

Κίτσος Άγγελος, Ελευθερία Νικολαίδου : Υπόδειγμα απελπισμένου ηρωισμού, Το Ζαγόρι μας, 319 (2004) 10

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 40 - 41

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 295 -296.