ΛΑΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1805 - 1878)

Καταγόταν από τα Άνω Σουδενά. Ο Λαμπρίδης τον χαρακτήριζει «φιλόμουσο». Βοήθησε τον Κοραή στις εργασίες του στο Παρίσι κι έπειτα άσκησε την ιατρική στην Κέρκυρα.

Έχει γράψει τα έργα :

Ελεγείον εις τον στρατηγόν Λαφαιέττην, το φάσμα του Μάρκου δεινοπαθούν, και ωδή εις Γ. Κυβιέρον, Παρίσι 1834

Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εις την κηδείαν του ιατροδιδασκάλου Δημητρίου Νίτσου του εξ Ιωαννίνων, Κέρκυρα 1846

ΕΛΕΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΛΑΦΑΙΕΤΤΗΝ

Των δύο ω Δαιμόνιε Πολίτ’ Ημισφαιρίων!

Τα πλήθη ομοθυμαδόν με ποταμούς δακρύων,

Με της καρδίας σύντριψιν, και πνεύμα πικραμμένον,

Το μνήμα σου κυκλόνουσι με δάφνας στολισμένον,

Με σεβασμόν ασπάζονται το θείον λείψανόν σου,

Προςψαύουσ’ ευλαβέστατα τ’ απλούν εντάφιόν σου.

Οδύρονται και κλαίσουσι χωρίς παρηγορίαν

Σε τον κοινόν πατέρα των, ελπίδα παγκοσμίαν,

Σε την πηγήν των αγαθών, τύπον φιλανθρωπίας,

Ελευθερίας σύμβολον, φρίκην της τυραννίας,

Σε την λαμπράν και ένσαρκον Χαρακτήρος εικόνα

Μοναδικήν κ’ αμίμητον εις όλον τον αιώνα!

Οδύρονται και κλαίσουσι χωρίς παρηγορίαν

Την Βσιγκτώνος και Φραγκλίν μεγάλων Συνοδίαν,

Το Βριουτίου γέννημα σεμνόν ομού και θρέμμα,

Το Αρουέρνων των κλεινών ωράϊσμα και στέμμα∙

Το μεγαλάνδρου δε, σοφής και κραταιάς Γαλλίας

Κλέος λαμπρόν, κ’ ιδίας της πύργον Αυτονομίας.

 

Βιβλιογραφία

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Όγδοον : Ζαγοριακά, Μέρος Α, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 58 - 59

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 30

reast-�-ap� 0o un;mso-fareast-language:EN-US'>Παραδοσιακοί Χοροί Νεστορίου Καστοριάς, Νεστόριο, 1986

Οι εκκλησίες Νεστορίου Καστοριάς (Αρχαιολογική Μελέτη), Νεστόριο 1990

Αρχαιολογικά ευρήματα περιοχής Νεστορίου Καστοριάς, Νεστόριο 1991

Χαράλαμπος Δ. Πέτσκος, Ο Ηπειρώτης Λογοτέχνης, Ιωάννινα 1995

Το ακριτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Νεστορίου Καστοριάς, Νεστόριο 1996

Η Γλωσσική έκφραση στο Μεσοβούνι Ζαγορίου, Ιωάννινα 1996

Λεύκωμα Μεσοβουνίου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων, Έκδ. Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοβουνίου, Ιωάννινα 1997

Παιδικά Παραδοσιακά Παιχνίδια από το Μεσοβούνι Ζαγορίου, Ιωάννινα 1997

Αθανάσιος Χ. Παπαχαρίσης (Συμβολή στο ερευνητικό, λαογραφικό και φιλολογικό έργο του Ηπειρώτη Εκπαιδευτικού), Ιωάννινα 1997

Παροιμίες και Παροιμιακές φράσεις από το Μεσοβούνι, Ιωάννινα 1997

Γνωριμία με το Νεστόριο Καστοριάς (Ανθρωπογεωγραφική Μελέτη), Νεστόριο 1998

Το θεατρικό έργο του Χαραλάμπου Δ. Πέτσκου, Ιωάννινα 1999

Χαράλ. Δ. Πέτσκος, Η προσωπική αλληλογραφία ενός πολεμιστή του 1940, Ιωάννινα 2000

Γράμμος και Γραμμοχώρια Ν. Καστοριάς, Καστοριά 2000

Ο θαλασσογράφος – ζωγράφος Βασίλης Χατζής, Καστοριά 2004

Βιβλιογραφία

Δούσμπης Χρήστος, Μιχάλη Ι. Κωστόπουλου, Μεσοβούνι Ζαγορίου Ιωαννίνων (Ιστορία και Κοινωνική Ζωή), Το Ζαγόρι μας 342 (2006), 8