ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1906 - 1989)

Γεννήθηκε στο Μεσοβούνι Ζα­γορίου, όπου έμα­θε και τα πρώτα γράμματα. Κατόπιν, φοίτησε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στις Νομαρχίες Άρτας και Πρέβεζας και στις κοι­νότητες Μεσοβουνίου, Ρουψιάς και Βασιλι­κού.

Στα 1980 δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο «Με­σοβούνι Ζαγορίου - Παλαιά και Σύγχρονη Ιστορία του». Το πόνημα περιλαμβάνει πολύτι­μες πληροφορίες για το παρελθόν και το παρόν του οικισμού και των κατοί­κων του.

Βιβλιογραφία

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 199.

;font-fh�y"x 0o qua"; mso-fareast-font-family:SimSun'> de Chirurgie Pratique». Ο Χρήστος Σολομωνίδης αναφέρει ότι ο Κουτούζης έγραψε και τις εργασίες «Η Χημεία εν τη Υγιεινή» και «Τα τραχώματα εν Σμύρνη», καθώς και ότι δίδαξε στην Ευαγγελική Σχολή Βοτανική και Υγιεινή και στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο Ανθρωπολογία.

Βιβλιογραφία

Κ.Π.Λ., Ο γιατρός Χριστόδουλος Κουτούζης από το Κουκούλι, Το Ζαγόρι μας, 77 (1984) 8 - 9

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 132

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 29