ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1948 - )

Είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική - Κατηχητική στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφού έλαβε το πτυχίο του από τη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.  μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια Regensburg, Freiburg και Mϋnster της Γερμανίας στην Παιδαγωγική, στη Χριστιανική Παιδαγωγική και στην Ψυχολογία. Έλαβε το διδακτορικό του από τη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του κατά τα έτη 2003-2004 και 2004-2005 και Κοσμήτορας κατά τα έτη 2006-2010. Γνωρίζει Γερμανικά, Αγγλικά, Ρουμανικά.

Διδάσκει «Παιδαγωγική» και «Διδακτική των Θρησκευτικών» στους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας αλλά και στις ΣΕΛΜΕ Λάρισας και Καβάλας και στο Α΄ ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Διδάσκει από το 1975 (έτος θέσπισης) σε φοιτητές στην Πρακτική Άσκηση, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα σπουδών και αφορά στο υποχρεωτικό μάθημα: «Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών».

Είναι μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών, όπως της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, του Μορφωτικού Συλλόγου της Λάϊστας Ιωαννίνων και πρόεδρός του και της εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου. Συμμετέχει σε διεθνή σεμινάρια και συνέδρια με εισηγήσεις και εργασίες.

Η πλούσια εργογραφία του περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα :

Αι κοινωνικαί μορφαί διδασκαλίας και το μάθημα των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 1976 ανατ. περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς" 58 1975 

Ηθική ανάπτυξις εις την παιδικήν ηλικίαν, Θεσσαλονίκη 1976  

Μεθοδολογικά προβλήματα κατά την χρησιμοποίησιν εις το θρησκευτικόν μάθημα της συγχρόνου λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1977, ανατ. από το περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς" 60 (1971) 

Κριτική στο διδακτικό βιβλίο Α΄ Γυμνασίου «Ο Λόγος του Θεού» στο συλλογικό τόμο Π. Καζλάρη, Ι. Κογκούλη, Ν. Τζουμάκα, Γ. Τσανανά, Τα διδακτικά βιβλία των Θρησκευτικών του Γυμνασίου Λυκείου (μια κριτική), Θεσσαλονίκη 1979   

Η ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν των 6 - 13 ετών. Ορθόδοξος θεώρησις και συμβολή εις την Μυστηριακήν αγωγήν, Θεσσαλονίκη 1980 

Η Διδασκαλία με εποπτικά μέσα, Θεσσαλονίκη 1981, ανατ. από το περιοδ. «Μελέτες» 12 (1981)

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Έκδοση Ε΄, Θεσσαλονίκη 2003

Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα (Χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση), Θεσσαλονίκη 1984

Προβλήματα Ειδικής Διδακτικής του Θρησκευτικού μαθήματος, Θεσσαλονίκη 1985

Το μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση (1833 - 1932). Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1985

Το μάθημα των Θρησκευτικών προαιρετικό ή υποχρεωτικό ανατ. από το περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 70 (1987)

Θεία λατρεία, αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών και εκκλησιαστική ζωή των μαθητών, ανατ. από το περιοδ. "Κοινωνία" 31 (1988), Αθήνα

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Μέση εκπαίδευση κατά την πεντηκονταετία 1932-1982 (ιστορικοπαιδαγωγική προσέγγιση και συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης), Θεσσαλονίκη 1989

Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 22000

Διδακτική των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 1991

Άρθρα:

Κατήχηση, Κατηχητικό σχολείο, Οικουμενική αγωγή, στην Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εγκυκλοπαιδεία-λεξικό, Έκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1989

Ο εκκλησιασμός των μαθητών (συμβολή στη λατρευτική αγωγή), Θεσσαλονίκη 1992, σσ.245

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Μέση εκπαίδευση (θέση-προοπτικές), περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1992

Το Ισλάμ  στα  βιβλία των θρησκευτικών  Βασικής και Μέσης εκπαίδευσης κατά την περίοδο1833-1982 (στο συλλογικό τόμο «Το Ισλάμ στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος», Επιμέλεια Ν.Ζαχαρόπουλος - Γ. Ζιάκας, Θεσσαλονίκη, 1996, σσ. 16)

Ο Θεολόγος καθηγητής και η επιστημονική και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση (εμπειρική έρευνα), Θεσσαλονίκη 1993

Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Θεσσαλονίκη1994

Ηθικοθρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή στην παιδική ηλικία στο «Καιρός», αφιέρωμα στον Καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόϊκο, τ.4, Θεσσαλονίκη 1994

Ο δάσκαλος και η Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1997

Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην Παιδαγωγική επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και οι τρεις Ιεράρχες, Λόγος πανηγυρικός που εκφωνήσθηκε κατά την εορτή των τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη 1999

Η θεανθρώπινη διάσταση της Ορθοδόξου παιδείας, στο Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου θεολογικού συνεδρίου, «Η εκκλησία ενώπιον των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων», Αθήνα 2000

Διαπροσωπική επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, περιοδ.«Ηπειρωτικά γράμματα », Τ.Β (2002)

Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα 2003. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε.

Η Θεολογική και Παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων και θεολόγων καθηγητών ως βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  στο: Θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού, Βόλος - 17 Μαΐου 2004, -Εισηγήσεις Σεμιναρίου - Αθήνα 2005.

Εκκλησιαστική εκπαίδευση, Προοπτικές αναβάθμισης και ανάπτυξής της - Μια πρώτη προσέγγιση , Ανάτυπο απ' το περιόδ. "Κοινωνία", τευχ. 4/2004, Αθήνα 2004.

Διαπροσωπική επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, στο: "Θεολογία και κόσμος σε διάλογο" Τιμητικός τόμος  στον Γεώργιο Ι. Μαντζαρίδη, Θεσσαλονίκη, 2004.

Ελληνορθόδοξη παιδεία, παγκοσμιότητα και παγκοσμιοποίηση στο: Ηπειρωτικά γράμματα 2(2003), σ. 225-241

Religion als Wahrnehmung Orthodoxe Perspektiven I, στο :   Religion als Wahrnehmung, Konzepte und Praxis in unterschiedlichen Kulturen und Kirchen, Forum religionspaedagogik interkulturell, Engelbert Gross  (Hg), Band 8, Lit Verlag, Berlin 2006.

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 28