ΓΟΡΓΙΔΑΣ ΑΔΑΜ

Ιατροφιλόσοφος και βοτανολόγος από το Σκαμνέλι Ζαγορίου. Ο Ιωάννης Λαμπρίδης αναφέρει ότι, αφού σπούδασε Ιατρική στη Βουδαπέστη, εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα το 1833 κι ανέπτυξε φιλανθρωπική δράση χορηγώντας δωρεάν φάρμακα στους πτωχούς. Άλλοτε τους παρείχε και τροφή και ρούχα. Το 1840 συνέστησε στα Ιωάννινα πρακτική Ιατρική σχολή στο σπίτι του και δίδαξε για 6 χρόνια Φαρμακολογία και Παθολογία αποφοίτους του Γυμνασίου Ιωαννίνων.

Έγραψε τα :

Εισαγωγή εις το Δημόσιον Καθολικόν Δικαίωμα, Βουδαπέστη 1825

Διατριβή περί χολέρας (μετάφραση), Κωνσταντινούπολις 1850

Βιβλιογραφία

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Όγδοον : Ζαγοριακά, Μέρος Α, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 58

Παπαδόπουλος Βρετός Ανδρέας, Νεοελληνική Φιλολογία : ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν / συντεθείς υπό Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετού, T. B'. Εν Αθήναις: Τύποις και αναλώμασι Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιούμη, 1857, 333

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 551

Παρανίκας Ματθαίος Κ., Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ') εκατονταετηρίδος, Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Τυπογραφείου Α. Κορομηλά, 1867, 72

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων περιοχής Ζαγορίου. Από το Μεθόδιο Ανθρακίτη ως σήμερα, Γιάννινα 1990, 15