ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1832 - 1906)

Γεννήθηκε στο χωριό Καπέσοβο του Ζαγορίου. Έλαβε τη βασική μόρφωση στο χωριό του, το Μανασή, και στην Άρτα. Ακολούθως φοίτησε στη Ριζάρειο Σχολή και στη συνέχεια στη Φιλοσοφική και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το 1852 διορίστηκε δάσκαλος στην Ελληνοεμπορική σχολή της Οδησσού. Μετά από λίγα χρόνια έγινε Διευθυντής της και παρέμεινε στη θέση αυτή με μικρά διαλείμματα μέχρι το θάνατό του.

Έργα του είναι τα:

Πούσκιν Α. «Ποιήματα», μετάφρ. πεζή, Οδησσός 1888

Πούσκιν Α. «Ευγένιος Ονέγιν» μετάφρ. Αθήνα 1891

Πρώτη πεντηκονταετηρίς της εν Οδησσώ Ελληνεμπορικής σχολής 1817 - 1867, Οδησσός 1871.

Σχέδιον Κανονισμού της εν Οδησσώ Ελληνικής Φιλανθρωπικής Εταιρείας, Οδησσός

Δοκίμιον περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων, Κατά τας πηγάς και τα δοκιμώτερα των βοηθημάτων εκπονηθέν, Τόμος Α', Οδησσός, Εκδ. Λ. Νίτσε, 1875

Δοκίμιον περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων, Κατά τας πηγάς καί τα δοκιμώτερα των βοηθημάτων εκπονηθέν, Τόμος Β', Αθήναις, Εκδ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903

Άφησε πολυάριθμο και αξιόλογο ανέκδοτο έργο, όπως: «Εγχειρίδιον περί των ειδών του λόγου και της πλοκής του», «Ησίοδος και Ησιόδειος Φιλολογία», «Περί διαλέκτων», «Περί λυρικής και δραματικής ποιήσεως», «περί ιστοριογραφίας και ιστοριογράφων», «Περί του αισθήματος της φύσεως παρ' Έλλησι», «Εγχειρίδιον Λογικής» κ.λ.π. Τέλος, με­τάφρασε την «Άννα Καρένινα» του Τολστόι κ.ά.

 

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 114-115

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Όγδοον : Ζαγοριακά, Μέρος Α, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889, 64

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 10