Δημογραφική εξέλιξη

Πάπιγκο Μικρό

2001: 77
2011: 56
Μέχρι το 1991 το Μεγάλο Πάπιγκο και το Μικρό Πάπιγκο νοούνταν ως ένας οικισμός