Λαϊστινά Νέα, τ. 09

Λαϊστινά Νέα, τ. 09

Αρ. φύλλου 9
Αναλυτικά στοιχεία των νέων Ο.Τ.Α. του Ζαγορίου (σελ: 3)
Πάσχα στη Λάϊστα - Το πρώτο λεωφορείο (σελ: 16 & 17)
Όλα αλήθεια, όλα μύθια - Λάϊστα Φωτογραφία (σελ: 18-19-20-21)
Η εκπαίδευση στη Λάϊστα το 1913 (σελ: 22 & 23)
Ιστορία: Ζαγόρι: Προνόμια και Αυτοδιοίκηση 1430 - 1913 (σελ: 30 έως 34)
Μουσική Παράδοση: Ζαγορίσια χορευτικά γυρίσματα (σελ: 38)
Συνέχεια των σελίδων 16 & 23 (σελ: 39)