Λαϊστινά Νέα, τ. 56

Λαϊστινά Νέα, τ. 56

Αρ. φύλλου 56
Διάφορες φωτογραφίες - Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 3)
Φωτογραφίες εκδηλώσεων (σελ: 17)
Τραγουδώντας ... Με τους Μερακλήδες (σελ: 22)