Λαϊστινά Νέα, τ. 43

Λαϊστινά Νέα, τ. 43

Αρ. φύλλου 43
Λάϊστα, Καλοκαίρι 2007, Θρακιώτικοι χοροί (σελ: 8)
Λάϊστα, Καλοκαίρι 2007, Μουσικά ακούσματα από το Μέτσοβο (σελ: 10)
Λάϊστα, Καλοκαίρι 2007, Έκθεση φωτογραφίας (σελ: 12 & 13)
Ο Τερπνός κήπος της Καλλιγόνου Ηπείρου (σελ: 26 & 27)
Τα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου (σελ: 28)
Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια (σελ: 30)