Λαϊστινά Νέα, τ. 42

Λαϊστινά Νέα, τ. 42

Αρ. φύλλου 42
Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων. Μια μαγική παράσταση με έναν… Ζαγορίσιο καραγκιόζη (σελ: 8 & 9)
Μπολονάσαινα, Μια απαγωγή που έγινε τραγούδι (σελ: 13)
Ζαγορίσιες κουβέντες. Γνωριμία με το λεξιλόγιο της περιοχής μας (σελ: 16)
Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια (σελ: 18)
Βραδέτο: Γνωριμία με τα χωριά της περιοχής μας (σελ: 19)
Αεροφωτογραφία της Λάϊστας (1992) (σελ: 23)