Λαϊστινά Νέα, τ. 39

Λαϊστινά Νέα, τ. 39

Αρ. φύλλου 39
Ο Τερπνός Κήπος της Καλλιγόνου Ηπείρου (σελ: 12 έως και 14)
Δημοτικό τραγούδι: Φορέας πολιτισμού και ιστορικής μνήμης (σελ: 15)
Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια (σελ: 21)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 22)