Λαϊστινά Νέα, τ. 37

Λαϊστινά Νέα, τ. 37

Αρ. φύλλου 37
Ο Τερπνός Κήπος της Καλλιγόνου Ηπείρου (σελ: 10 & 11)
Λάϊστα: Η πληθυσμιακή κατάσταση στη διαδρομή του χρόνου (σελ: 12 έως 15)
Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια (σελ: 16)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 20)
Το κυνήγι στο Ζαγόρι. Η χηρεία στο Ζαγόρι (σελ: 22 & 23)