Λαϊστινά Νέα, τ. 36

Λαϊστινά Νέα, τ. 36

Αρ. φύλλου 36
Η Βλάχικη γλώσσα (σελ:2)
Τοπωνύμια της Λάϊστας (σελ: 10 & 11). Σελ: 14 Η συνέχεια από την σελ: 11.
Ψηλά στην Πίνδο (σελ: 12 & 13)
Ο Τερπνός κήπος της Καλλιγόνου Ηπείρου (σελ: 19 έως και 21)
Οι κατολισθήσεις στη Λάϊστα (σελ: 22 & 23)
Οι Μητροπόλεις και η Διασπορά των Βλάχων (σελ: 26 & 27)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 28 & 29)
Εκκλησίες και εξωκκλήσια της Λάϊστας (σελ: 30)
Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια (σελ: 31)