Λαϊστινά Νέα, τ. 23

Λαϊστινά Νέα, τ. 23

Αρ. φύλλου 23
Μουσικές Οικογένειες (σελ: 15)
Λαϊστινοί της διασποράς. Ο ρόλος των Λαϊστινών στην ίδρυση και ανάπτυξη της Χρυσούπολης Καβάλας (σελ: 18 & 19)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 20 & 21)
Η Λάϊστα Ζαγορίου. Απόσπασμα από ανέκδοτη διπλωματική διατριβή (σελ: 22)
Μουσική Παράδοση. Τραγούδια απ όλη την Ελλάδα (σελ: 23)